Knižničný manipulant

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Knižničný manipulant

Knižničný manipulant vykonáva manuálne práce súvisiace so zabezpečovaním činnosti všetkých typov knižníc, vykonáva pomocnú, manipulačnú a dislokačnú prácu s knižničným fondom, vrátane jeho operatívnej ochrany. Zakladá do regálov a vyberá z regálov dokumenty, zabezpečuje ich čistenie a presuny, vykonáva očistu regálov. Prenáša bremená, vykonáva manipulačné práce pri príprave priestorov na knižničnú prevádzku, kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia, expozície a výstavy a ďalšie aktivity knižnice. Podľa potreby zabezpečuje výkon reprografických služieb.

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelanie
NKR 1
EKR 1
ISCED 244
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 9333 - Manipulační pracovníci, nosiči
SK ISCO-08 9333005 - Knižničný manipulant
Divízia SK NACE Rev. 2 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti
Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
Príslušnosť k povolaniu Manipulant, nosič

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 1 zásady a postupy budovania, spracovania a katalogizácie informačných, knižných a archívnych fondov
 • stupeň EKR 1 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 1 inštitucionálne prostredie, poslanie, zameranie a stratégia knižnice, resp. informačného pracoviska
 • stupeň EKR 1 právne predpisy a základné pojmy z oblasti knihovníctva
 • stupeň EKR 1 informačné procesy knižnice, resp. informačného pracoviska
 • stupeň EKR 1 automatizovaný knižnično-informačný systém v relevantných moduloch
 • stupeň EKR 1 podmienky ukladania a skladovania dokumentov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 1 manuálne práce s knižničným fondom
  Špecifikácia:
  pomocná, manipulačná, dislokačná, fyzicky namáhavá manuálna práca s knižničným fondom, napr. zakladanie/vyberanie kníh, viazaných ročníkov časopisov do/z regálov, prenášanie bremien, baliace práce, podávanie a doručovanie balíkov a poštových zásielok a pod.
 • stupeň EKR 1 overovanie prítomnosti dokumentu v knižničnom fonde
 • stupeň EKR 1 rozraďovanie dokumentov podľa kritérií
  Špecifikácia:
  jednoduché kritériá (abecedné, číselné a pod.)
 • stupeň EKR 1 manipulačné práce pri príprave priestorov na prevádzku knižnice, podujatí a iných aktivít knižnice
 • stupeň EKR 1 vyhľadávanie dokumentov podľa pokynov knihovníka
 • stupeň EKR 1 čistenie uložených dokumentov a regálov
 • stupeň EKR 1 obsluha reprografických zariadení
 • stupeň EKR 1 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie