Dizajnér tvarovania kameňa

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Dizajnér tvarovania kameňa

Dizajnér tvarovania kameňa vytvára plastiky a reliéfy z prírodného a umelého kameňa. Navrhuje a kreatívne tvorí priestorové a tvarové riešenia opracovávania kameňa.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Kameňosochár
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 7319 - Umeleckí remeselníci inde neuvedení
SK ISCO-08 7319006 - Dizajnér tvarovania kameňa
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Kamenár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • umelecký talent
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 druhy prírodného kameňa a ich vlastnosti
 • stupeň EKR 4 umelé kamene a ich vlastnosti
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania prírodného kameňa
 • stupeň EKR 4 história výtvarného umenia
  Špecifikácia:
  základy historických výtvarných a estetických zákonitostí vo vývoji ľudskej spoločnosti a výtvarnej kultúry
 • stupeň EKR 4 súčasné trendy vo výtvarnom umení
 • stupeň EKR 4 technológia opracovania prírodného kameňa
 • stupeň EKR 4 technológia opracovania umelého kameňa
 • stupeň EKR 4 stroje, prístroje a zariadenia na opracovanie kameňa
 • stupeň EKR 4 spôsoby a postupy umelecko-remeselného spracovávania kameňa (okrem drahých kameňov)
 • stupeň EKR 4 základy manažmentu umeleckého diela

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 zostavovanie a osadzovanie sochárskych a kameňosochárskych diel v interiéri a exteriéri
 • stupeň EKR 4 ručné brúsenie a leštenie reliéfov a sôch
 • stupeň EKR 4 obsluha strojov na brúsenie a leštenie reliéfov a sôch
 • stupeň EKR 4 povrchové úpravy kameňosochárskych prác sekaním plastického písma alebo zložitých druhov písma, emblémov a znakov, vrátane zlatenia a farbenia
 • stupeň EKR 4 povrchové úpravy napr. ríms, soklov, kamenných zábradlí, schodov a pod. v rámci vykonávania opráv architektonických diel
 • stupeň EKR 4 príprava a úprava surovín a materiálov na zhotovovanie plastických, reliéfnych a sochárskych diel zo všetkých druhov kameňa
 • stupeň EKR 4 príprava na opracovanie jednotlivých častí kameňosochárskych diel zhotovovaním hlinených modelov a sadrových odliatkov
 • stupeň EKR 4 ručné sekanie sochárskych diel do kameňa podľa modelov alebo odliatkov
 • stupeň EKR 4 ručné vytesávanie sôch, plastík, reliéfov a iných umeleckých diel z kameňa podľa výtvarných návrhov, zhotovovanie verných kópií podľa historických predlôh
 • stupeň EKR 4 samostatné spracovanie výtvarného zámeru, štúdium podkladov a technickej dokumentácie na zhotovovanie sochárskych diel zo všetkých druhov kameňa
 • stupeň EKR 4 voľba postupu práce, spôsobov spracovania, nástrojov, pomôcok a materiálov na zhotovovanie rôznych sochárskych diel zo všetkých druhov kameňa
 • stupeň EKR 4 zostavovanie a zhotovovanie jednoduchých plastík a reliéfov z kameňa pomocou bodkovacieho stroja a kružidiel a ich skladanie a spájanie do celku podľa výkresu
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách, technických a výtvarných podkladoch na spracovanie prírodného a technického kameňa
 • stupeň EKR 4 kontrola a posudzovanie vzhľadu, tvaru, rozmeru a povrchu spracovávaného umelého kameňa
 • stupeň EKR 4 obsluha programovateľných zariadení na spracovanie umelých kameňov
 • stupeň EKR 4 tvorba výtvarno-technickej dokumentácie
  Špecifikácia:
  návrhy, modely, počítačová vizualizácia
 • stupeň EKR 4 navrhovanie, tvorba modelov, zhotovenie foriem na odlievanie finálnych priestorových návrhov
  Špecifikácia:
  obsluha počítačových programov na vytvorenie návrhov 3D, 3D skenovanie a ich následnú realizáciu v CNC frézach
 • stupeň EKR 4 analyzovanie a hodnotenie postupov spracovania kameňa z technologického, funkčného a estetického hľadiska
 • stupeň EKR 0 orientácia v normách, technických a výtvarných podkladoch na spracovanie prírodného a umelého kameňa

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie