Správca historických pamiatok

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Správca historických pamiatok

Správca historických pamiatok zabezpečuje a riadi správu, prevádzku a údržbu historickej pamiatky s dôrazom na zachovanie jej architektonických, historicko-umeleckých a pamiatkových hodnôt. Spolupracuje pri jej prezentačnom a kultúrnom využití.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Kastelán
Správca hradu
Správca kaštieľa
Správca zámku
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 5153 - Správcovia objektov
SK ISCO-08 5153001 - Správca historických pamiatok
Divízia SK NACE Rev. 2 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
Príslušnosť k povolaniu Správca objektov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
  Špecifikácia:
  základné poznatky o právnych predpisoch v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
 • stupeň EKR 7 zásady protipožiarnej ochrany objektov
  Špecifikácia:
  základné poznatky a vedomosti o proti požiarnej ochrane objektov
 • stupeň EKR 7 zásady všeobecnej bezpečnosti a ochrany budov
 • stupeň EKR 7 pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
  Špecifikácia:
  pracovnoprávne predpisy a predpisy pri odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 • stupeň EKR 4 vnútorné organizačné smerice a predpisy
 • stupeň EKR 4 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
  Špecifikácia:
  základné poznatky o vedení úradnej korešpondencie
 • stupeň EKR 4 marketing v cestovnom ruchu
  Špecifikácia:
  základné poznatky o marketingu a reklame v cestovnom ruchu, o propagácii pamiatky ako objektu cestovného ruchu
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 Systém verejnej správy na Slovensku - štátna správa, samospráva, verejné inštitúcie
  Špecifikácia:
  základné poznatky o fungovaní verejnej správy a fungovaní špecializovanej štátnej správy
 • stupeň EKR 4 účtovné doklady a ich evidencia
  Špecifikácia:
  postupy pri vedení a evidovaní účtovných operácií
 • stupeň EKR 4 fakturačná a zmluvná problematika
 • stupeň EKR 4 dodávateľsko-odberateľské vzťahy
  Špecifikácia:
  základné poznatky o vytváraní a fungovaní dodávateľsko-odberateľských vzťahoch
 • stupeň EKR 4 zásady, metódy a postupy odpisov a vyraďovania majetku
 • stupeň EKR 4 prevádzka a údržba technického zariadenia budov a prevádzkových zariadení
 • stupeň EKR 7 právne predpisy pri správe majetku
 • stupeň EKR 7 manažment a postupy riadenia prevádzky objektu
 • stupeň EKR 7 zásady a princípy prípravy, zabezpečenia a organizovania prezentačných, príp. kultúrno-vzdelávacích aktivít
  Špecifikácia:
  základné poznatky o príprave, zabezpečení a organizovaní prezentačných, kultúrno-vzdelávacích aktivít
 • stupeň EKR 7 spôsoby prezentácie a možnosti využitia historických objektov
  Špecifikácia:
  základné poznatky o spôsoboch prezentácie a možnostiach využitia historických objektov
 • stupeň EKR 4 zásady a princípy prevádzky expozičných a výstavných priestorov
  Špecifikácia:
  základné poznatky o prevádzke expozičných a výstavných priestorov
 • stupeň EKR 4 služby pre verejnosť pri sprístupňovaní historických objektov
  Špecifikácia:
  základné poznatky o službách pre verejnosť pri sprístupňovaní historických objektov - postupy prevádzky pokladne, múzejného obchodu, občerstvovacieho zariadenia
 • stupeň EKR 7 história pamiatkového objektu a regiónu
  Špecifikácia:
  základné poznatky o histórii objektu a regiónu, základné poznatky o jeho architektonicko-umeleckom vývoji

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 zostavovanie plánov a rozpočtov na nákup majetku, prevádzku, správu a údržbu zvereného majetku
 • stupeň EKR 7 manažovanie obchodných vzťahov s dodávateľmi
 • stupeň EKR 6 príprava reportov v oblasti správy zvereného majetku
 • stupeň EKR 6 riešenie havarijných stavov a krízových situácií
 • stupeň EKR 4 prevádzkovanie a údržba bezpečnostných systémov v budovách, vonkajšia ochrana budov
  Špecifikácia:
  spolupráca s bezpečnostnou službou
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie služieb súvisiacich so správou budovy
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 preberanie údržbárskych a opravárenských prác od dodávateľov
 • stupeň EKR 4 evidencia a inventarizácia zvereného majetku
 • stupeň EKR 7 poskytovanie základných informácií o objekte, jeho prezentačných, kultúrno-vzdelávacích aktivitách pre médiá a verejnosť
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie revízií stanovených právnymi predpismi
  Špecifikácia:
  revízie elektroinštalácie, bleskozvodov, bezpečnostných systémov, ochrany zdravia pri práci
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie údržby, opráv a čiastkových rekonštrukcií objektu v súlade s právnymi predpismi pri správe majetku
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie dodávok tovarov a služieb pre potreby prevádzky, údržby a rekonštrukcie objektov
 • stupeň EKR 7 príprava podkladov a dokladov na spracovanie objednávok a na uzatváranie zmluvných vzťahov s rozličnými partnermi
 • stupeň EKR 7 organizovanie a riadenie činnosti pracovníkov zverených úsekov
 • stupeň EKR 7 plánovanie ľudských zdrojov pri správe objektu
 • stupeň EKR 7 tvorba a aplikácia vnútorných organizačných smerníc, kontrola ich dodržiavania
 • stupeň EKR 4 prevádzka pokladne pre verejnosť, poskytovanie informácií pre návštevníkov, prevádzka múzejného obchodu
  Špecifikácia:
  predaj vstupeniek, predaj suvenírov, publikácií a pod.
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie prevádzky expozičných a výstavných priestorov, sprístupňovanie areálu historickej pamiatky
  Špecifikácia:
  poskytovanie lektorátov v expozičných a výstavných priestoroch, zabezpečovanie dozoru v expozičných a výstavných priestoroch
 • stupeň EKR 6 komunikácia s orgánmi verejnej správy a špecializovanej štátnej správy
  Špecifikácia:
  komunikácia s úradmi vykonávajúcimi ochranu pamiatok, komunikácia s verejnou správou, napr. pri povoľovaní stavieb
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie zhotovenia informačných tabúľ, panelov o pamiatke
  Špecifikácia:
  vrátane tvorby, prípravy ich obsahu a zabezpečenia ich výroby, osadenia v teréne a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie