Knihovník

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Knihovník

Knihovník vykonáva odborné knižnično-informačné činnosti vo všetkých typoch knižníc. Zabezpečuje doplňovanie knižničného fondu v súlade s akvizičným plánom inštitúcie. Vykonáva odborné práce týkajúce sa správy, organizácie, ochrany a revízie knižničného fondu. Na základe formálnej a obsahovej analýzy dokumentov vytvára katalogizačné záznamy - menný a vecný popis podľa štandardov a stanovených metodík. Zabezpečuje výpožičné služby knižnice, vrátane medziknižničnej výpožičnej služby.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Knihovník akvizitér
Knihovník katalogizátor
Knihovník operátor digitalizácie
Knihovník pre prácu s deťmi a mládežou
Knihovník správca knižničných fondov
Knihovník v knižnično-informačných službách
Školský knihovník
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 4411 - Knihovníci
SK ISCO-08 4411000 - Knihovník
Divízia SK NACE Rev. 2 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
Príslušnosť k povolaniu Knihovník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 autorské právo, priemyselná právna ochrana
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
 • stupeň EKR 4 zásady a postupy budovania, spracovania a katalogizácie informačných, knižných a archívnych fondov
 • stupeň EKR 4 knihovnícke a informačné služby
 • stupeň EKR 4 práca so softvérom pri určitých odborných aplikáciách
 • stupeň EKR 4 princípy digitalizácie dokumentov a knižných fondov
 • stupeň EKR 4 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 inštitucionálne prostredie, poslanie, zameranie a stratégia knižnice, resp. informačného pracoviska
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v oblasti knihovníctva
 • stupeň EKR 4 formy a metódy individuálnej a kolektívnej práce s používateľmi knižničných a informačných služieb
 • stupeň EKR 4 automatizovaný knižnično-informačný systém v relevantných moduloch
 • stupeň EKR 4 normy, štandardy a metódy spracovania a katalogizácie informačných zdrojov
 • stupeň EKR 4 elektronické informačné zdroje a vyhľadávacie nástroje
  Špecifikácia:
  základné informačné zdroje a nástroje - elektronická knižnica časopisov, licencované elektronické informačné zdroje a pod.
 • stupeň EKR 4 podmienky ukladania, skladovania a ochrany dokumentov
 • stupeň EKR 4 pedagogicko-psychologické zásady a postupy práce so skupinami používateľov so špecifickými potrebami

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 evidencia, katalogizácia a adjustácia v knižniciach
  Špecifikácia:
  podľa štandardov a stanovených metodík v knižniciach
 • stupeň EKR 4 organizovanie, sprostredkovanie a realizácia vzdelávacích aktivít
  Špecifikácia:
  príp. kultúrnych a komunitných aktivít
 • stupeň EKR 4 poskytovanie informácií prostredníctvom informačných produktov a knižnično-informačných služieb
  Špecifikácia:
  v spracovanej a používateľovi prístupnej podobe
 • stupeň EKR 4 analýza a spracovanie jednoduchých informačných požiadaviek, potrieb a očakávaní používateľov knižnično-informačných služieb
 • stupeň EKR 4 vyhľadávanie, analýza a overovanie informácií, dokumentov a informačných zdrojov
 • stupeň EKR 4 zhromažďovanie objektívnych informácií o používateľoch knižnično-informačných služieb
  Špecifikácia:
  registrácia, výpožičky
 • stupeň EKR 4 budovanie, organizácia, správa a revízia knižničného fondu
  Špecifikácia:
  začleňovanie nových prírastkov do fondu, vyraďovanie dokumentov v súlade s platnými legislatívnymi dokumentmi
 • stupeň EKR 4 poskytovanie základných knižnično-informačných, konzultačných a referenčných služieb
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie medziknižničnej výpožičnej služby
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie procesov akvizície v súlade s akvizičnou politikou knižnice
 • stupeň EKR 4 sprístupňovanie knižničných fondov
 • stupeň EKR 4 odborné činnosti spojené s digitalizáciou a ochranným kopírovaním dokumentov
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie odborných knižnično-informačných činností a služieb v špecializovaných oddeleniach, resp. používateľom so špecifickými potrebami
  Špecifikácia:
  napr. činnosti pre deti a mládež, služby používateľom so špecifickými potrebami (zdravotné, sociálne znevýhodnenie a pod.) a i.
 • stupeň EKR 4 odborná komunikácia s používateľmi knižnice
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie