Premietač

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Premietač

Premietač odborne pripravuje, nastavuje a obsluhuje zložitejšie zariadenie na premietanie filmov, videoprogramov a diapozitívov. Zabezpečuje ošetrovanie a bežnú údržbu obsluhovaného vybavenia.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Operátor premietacieho zariadenia
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3521 - Technici v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení
SK ISCO-08 3521023 - Premietač
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Technik vysielacích a audiovizuálnych zariadení

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 elektrotechnika
 • stupeň EKR 4 práca so softvérom pre desktop publikovania
 • stupeň EKR 4 premietacia technika
 • stupeň EKR 4 filmové a televízne umenie
  Špecifikácia:
  prehľad v oblasti filmovej a televíznej produkcie
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 príprava a nastavovanie profesionálnych zariadení na premietanie filmov
  Špecifikácia:
  prípadne videoprogramov a diapozitívov
 • stupeň EKR 4 ošetrovanie a údržba premietacej techniky
 • stupeň EKR 4 obsluha profesionálnych zariadení na premietanie filmov
  Špecifikácia:
  prípadne videoprogramov a diapozitívov, premietanie novými digitálnymi technológiami
 • stupeň EKR 4 kontrola správnosti zaostrenia a úrovne zvuku reprodukcie počas premietania
 • stupeň EKR 4 príprava a ošetrovanie filmových kópií alebo dátových nosičov
 • stupeň EKR 4 spracovanie analógových a digitálnych záznamov zvuku z rôznych druhov nosičov
  Špecifikácia:
  vrátane vykonávania technických úprav, strihov a doplňovaní kódu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie