Ostrič kamery

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Ostrič kamery

Ostrič kamery vykonáva asistenčné činnosti pri snímaní obrazu. Ovláda optiku kamery, nastavuje a kontroluje správnu ostrosť a priostruje obraz počas snímania podľa pokynov kameramanov.

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Druhý asistent kamery
Ostrič
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 3521 - Technici v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení
SK ISCO-08 3521010 - Ostrič kamery
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Kameraman

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 kamera
  Špecifikácia:
  znalosť funkcií kamerových zariadení
 • stupeň EKR 3 postupy technologickej prípravy a realizácie audiovizuálnej tvorby
 • stupeň EKR 3 snímacia technika, metódy natáčania a práce s kamerou
  Špecifikácia:
  základná odborná znalosť zariadení snímania obrazu
 • stupeň EKR 3 fyzikálne vlastnosti svetla, frekvenčné spektrá
 • stupeň EKR 3 osvetľovacia technika
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 osvetľovacie postupy
 • stupeň EKR 3 optika
  Špecifikácia:
  základné vedomosti o optike

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 bežná údržba a zabezpečovanie prevádzkyschopnosti snímacej techniky a ďalšieho kamerového technického zariadenia v priebehu natáčania filmu
 • stupeň EKR 3 zaostrovanie obrazu pri snímaní podľa pohybu hercov a daných kompozičných požiadaviek, zaostrovanie jednotlivých záberov podľa pokynov kameramana
  Špecifikácia:
  príp. asistenta kamery
 • stupeň EKR 3 obsluha špeciálnych kamerových zariadení podľa pokynov hlavného kameramana a kameramana
 • stupeň EKR 3 príprava optických prostriedkov na snímanie audiovizuálnych diel podľa pokynov hlavného kameramana a kameramana
 • stupeň EKR 3 meranie vzdialeností od optiky po snímaný objekt
  Špecifikácia:
  presné meranie vzdialeností
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie