Asistent kamery

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Asistent kamery

Asistent kamery vykonáva technické a asistenčné činnosti pri snímaní obrazu. Pripravuje kameru a objektívy, podieľa sa na montáži kamerových zariadení, asistuje pri obsluhe kamerových systémov, nastavuje správnu ostrosť a priostrovanie snímaného obrazu. Kontroluje technický stav kamerových, obrazových, pomocných a pohybových zariadení a prístrojov vysielacích a audiovizuálnych systémov a organizuje ich opravy a údržbu.

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Vyššie odborné vzdelanie
NKR 5
EKR 5
ISCED 554
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 3521 - Technici v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení
SK ISCO-08 3521008 - Asistent kamery
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Kameraman

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 5 snímacia technika, metódy natáčania a práce s kamerou
 • stupeň EKR 5 technológia filmovej výroby
 • stupeň EKR 5 technológia televíznej výroby
 • stupeň EKR 5 televízna technika
 • stupeň EKR 5 kamera
 • stupeň EKR 5 postupy technologickej prípravy a realizácie audiovizuálnej tvorby
 • stupeň EKR 5 teoretické východiská tvorby filmu a audiovizuálneho diela
 • stupeň EKR 5 dejiny filmu
 • stupeň EKR 5 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 5 estetické aspekty filmovej a multimediálnej tvorby

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 5 obsluha špeciálnych kamerových zariadení podľa pokynov režiséra a kameramana filmu
 • stupeň EKR 5 voľba a výber technických prostriedkov na snímanie audiovizuálnych diel v spolupráci s kameramanom a režisérom, s ohľadom na zabezpečenie technickej kvality obrazových záznamov
 • stupeň EKR 5 zostavovanie a príprava kamery k natáčaniu filmových a televíznych scén, kompletizácia kamerového príslušenstva a jeho premiestňovanie pri natáčaní
 • stupeň EKR 5 zaostrovanie obrazu pri snímaní podľa pohybu hercov a daných kompozičných požiadaviek, zaostrovanie jednotlivých záberov podľa pokynov kameramana
 • stupeň EKR 5 zvládanie primárneho záznamovej reťaze snímania audiovizuálnych diel, samostatné snímanie záberov technického charakteru
 • stupeň EKR 5 ovládanie kameramanskej techniky a technologických postupov uplatňovaných v realizačnom procese filmovej a multimediálnej tvorby
  Špecifikácia:
  zvládnutie klasickej a najnovšej kameramanskej techniky

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie