Kameraman

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Kameraman

Kameraman vykonáva odborné technické a tvorivé činnosti v oblasti zabezpečenia obrazovej stránky tvorby televíznych a filmových diel a programov. Podľa pokynov režiséra, hlavného kameramana a obrazového strihača určuje spôsob snímania obrazu a kvalitu nasvietenia. Obsluhuje kameru a súvisiace zariadenia pri snímaní obrazu alebo pri tvorbe trikových záberov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Camera operator
Cameraman
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3521 - Technici v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení
SK ISCO-08 3521007 - Kameraman
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Kameraman

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • umelecký talent
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 snímacia technika, metódy natáčania a práce s kamerou
 • stupeň EKR 6 technológia filmovej výroby
 • stupeň EKR 6 technológia televíznej výroby
 • stupeň EKR 6 kamera
  Špecifikácia:
  znalosť funkcií kamerových zariadení
 • stupeň EKR 6 história výtvarného umenia
 • stupeň EKR 6 princípy a zásady fotografovania
 • stupeň EKR 6 dejiny filmu
 • stupeň EKR 6 postupy technologickej prípravy a realizácie audiovizuálnej tvorby
 • stupeň EKR 6 psychológia tvorby a vnímania v umení
 • stupeň EKR 6 etika v umeleckej tvorbe
 • stupeň EKR 6 teoretické prístupy a názory na film, audiovizuálnu tvorbu a masmediálnu komunikáciu
 • stupeň EKR 6 teoretické východiská tvorby filmu a audiovizuálneho diela
 • stupeň EKR 6 filozofické a estetické aspekty divadelnej, filmovej a multimediálnej tvorby
 • stupeň EKR 6 osvetľovacia technika
 • stupeň EKR 6 fyzikálne vlastnosti svetla, frekvenčné spektrá
 • stupeň EKR 5 estetika
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 optika
 • stupeň EKR 6 filmové materiály
 • stupeň EKR 6 princípy digitálneho záznamu obrazu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 umelecká interpretácia sveta a jej transpozícia do oblasti filmového umenia a multimédií
 • stupeň EKR 6 tvorivá reakcia na podnety z výtvarného umenia
 • stupeň EKR 6 aplikácia individuálneho autorského rukopisu a štýlu
  Špecifikácia:
  osobitý kameramanský rukopis
 • stupeň EKR 6 práca so strihom, ovládanie strihacieho softvéru
  Špecifikácia:
  v súčinnosti s režisérom a hlavným kameramanom
 • stupeň EKR 6 orientácia vo výbere a stanovovaní technických prostriedkov na snímanie audiovizuálnych diel, stanovovanie technologického postupu snímania a v zabezpečovaní kvality obrazových záznamov
 • stupeň EKR 6 snímanie televíznych relácií, zabezpečovanie estetickej účinnosti a technickej dokonalosti obrazovej časti televízneho vysielania
 • stupeň EKR 6 snímanie obrazovej stránky filmových diel v súlade s dramaturgickou a režijnou koncepciou, vrátane utvárania obrazovej stránky trikových záberov
 • stupeň EKR 6 operatívne riešenie zistených technických porúch zariadení na snímanie audiovizuálnych diel
 • stupeň EKR 4 bežná údržba a zabezpečovanie prevádzkyschopnosti snímacej techniky a ďalšieho kamerového technického zariadenia v priebehu natáčania filmu
 • stupeň EKR 6 stanovovanie technologického postupu snímania na zabezpečenie kvality obrazových záznamov
 • stupeň EKR 6 príprava kamerových zariadení na snímanie
 • stupeň EKR 4 kontrola pripravenosti interpretov, resp. účinkujúcich na kamerové snímanie
  Špecifikácia:
  kontrola odleskov, rušivých elementov a pod.
 • stupeň EKR 6 ovládanie kameramanskej techniky v súlade s technologickými postupmi uplatňovanými v realizačnom procese filmovej a multimediálnej tvorby
  Špecifikácia:
  zvládnutie klasickej a najnovšej kameramanskej techniky
 • stupeň EKR 6 obsluha špeciálnych kamerových zariadení podľa pokynov režiséra a hlavného kameramana
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie