Osvetľovač  

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Osvetľovač  

Osvetľovač obsluhuje osvetľovacie telesá, svetelné rekvizity a premietacie prístroje v umeleckých predstaveniach, audiovizuálnych dielach a podujatiach rôzneho druhu, ako sú napr. koncerty, výstavy, televízne a športové prenosy a iné. Vedie grafické a písomné záznamy o nastavení svetiel svojho pracoviska pre jednotlivé podujatia a projekty, opravuje poškodené reflektory a osvetľovacie pomôcky.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Osvetľovací technik
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3521 - Technici v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení
SK ISCO-08 3521006 - Osvetľovač
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Osvetľovač

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 televízna technika
 • stupeň EKR 4 osvetľovacia technika
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 elektrotechnika
  Špecifikácia:
  všeobecné znalosti elektrotechniky
 • stupeň EKR 4 elektronika
  Špecifikácia:
  všeobecné znalosti elektroniky
 • stupeň EKR 4 osvetľovacie technológie
 • stupeň EKR 4 javisková technika
 • stupeň EKR 4 filmová technika
 • stupeň EKR 4 vizualizačné programy
 • stupeň EKR 4 postupy osvetľovania
 • stupeň EKR 4 efektová technika

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 zapájanie, zostavovanie a nastavovanie zariadení štúdiovej a scénickej osvetľovacej techniky
  Špecifikácia:
  vrátane montáže a rozmiestňovania osvetľovacej techniky
 • stupeň EKR 4 obsluha osvetľovacej techniky, projektorov, diaprojektorov, efektových prístrojov a ďalších svietiacich zariadení
  Špecifikácia:
  zaostrovanie, stmievanie, svetelné efekty
 • stupeň EKR 4 kontrola, bežná údržba a drobné opravy zariadení osvetľovacej techniky, projektorov, diaprojektorov, efektových prístrojov a ďalších svietiacich zariadení
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 diagnostikovanie porúch osvetľovacej techniky
 • stupeň EKR 4 nasvecovanie scény podľa pokynov hlavného osvetľovača, režiséra a kameramana
  Špecifikácia:
  realizácia a koordinácia svetelných akcií s akciami hercov, hudobníkov, resp. iných vystupujúcich, účinkujúcich podľa svetelného scenára
 • stupeň EKR 4 vedenie grafických a písomných záznamov o nastavení osvetľovacej techniky na optimálne nasvietenie scény
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie presunu alebo prepravy zverenej techniky na miesto a z miesta výroby

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Oprávnenie na prácu vo výškach podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie