Osvetľovač  

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Osvetľovač obsluhuje osvetľovacie telesá, svetelné rekvizity a premietacie prístroje v umeleckých predstaveniach, audiovizuálnych dielach a podujatiach rôzneho druhu, ako sú napr. koncerty, výstavy, televízne a športové prenosy a iné. Vedie grafické a písomné záznamy o nastavení svetiel svojho pracoviska pre jednotlivé podujatia a projekty, opravuje poškodené reflektory a osvetľovacie pomôcky.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Alternatívne názvy
Osvetľovací technik
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3521 - Technici v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení
SK ISCO-08
3521006 - Osvetľovač
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Osvetľovač

Kompetencie

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
technická gramotnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
samostatnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
televízna technika
4
osvetľovacia technika
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
elektrotechnika
Špecifikácia:
všeobecné znalosti elektrotechniky
4
elektronika
Špecifikácia:
všeobecné znalosti elektroniky
4
osvetľovacie technológie
4
javisková technika
4
filmová technika
4
vizualizačné programy
4
postupy osvetľovania
4
efektová technika
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
zapájanie, zostavovanie a nastavovanie zariadení štúdiovej a scénickej osvetľovacej techniky
Špecifikácia:
vrátane montáže a rozmiestňovania osvetľovacej techniky
4
obsluha osvetľovacej techniky, projektorov, diaprojektorov, efektových prístrojov a ďalších svietiacich zariadení
Špecifikácia:
zaostrovanie, stmievanie, svetelné efekty
4
kontrola, bežná údržba a drobné opravy zariadení osvetľovacej techniky, projektorov, diaprojektorov, efektových prístrojov a ďalších svietiacich zariadení
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
diagnostikovanie porúch osvetľovacej techniky
4
nasvecovanie scény podľa pokynov hlavného osvetľovača, režiséra a kameramana
Špecifikácia:
realizácia a koordinácia svetelných akcií s akciami hercov, hudobníkov, resp. iných vystupujúcich, účinkujúcich podľa svetelného scenára
4
vedenie grafických a písomných záznamov o nastavení osvetľovacej techniky na optimálne nasvietenie scény
4
zabezpečovanie presunu alebo prepravy zverenej techniky na miesto a z miesta výroby
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Oprávnenie na prácu vo výškach podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov