Hlavný osvetľovač

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Hlavný osvetľovač

Hlavný osvetľovač spolupracuje na koncepcii dizajnu osvetlenia priestoru a jeho technického riešenia. Zabezpečuje prevádzku, údržbu, opravy a inováciu komplexu zariadení scénického osvetlenia. Riadi a organizuje práce osvetľovačov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Gaffer
Šéf osvetľovacej techniky
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov

viac...
ISCO-08 3521 - Technici v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení
SK ISCO-08 3521005 - Hlavný osvetľovač
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Osvetľovač

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 televízna technika
 • stupeň EKR 6 osvetľovacia technika
 • stupeň EKR 6 elektrotechnika
  Špecifikácia:
  všeobecné znalosti elektrotechniky
 • stupeň EKR 6 právne predpisy na obsluhu vyhradených technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 osvetľovacie technológie
 • stupeň EKR 6 javisková technika
 • stupeň EKR 6 filmová technika
 • stupeň EKR 6 vizualizačné programy
  Špecifikácia:
  Capture Polar, Wysiwyg
 • stupeň EKR 6 postupy osvetľovania
 • stupeň EKR 6 efektová technika
 • stupeň EKR 6 technológia filmovej, televíznej, rozhlasovej, resp. javiskovej produkcie
  Špecifikácia:
  technológia výroby podľa špecializácie
 • stupeň EKR 6 história a teória scénických technológií

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 navrhovanie technického riešenia zasvetľovania filmových natáčacích scén, spolupráca s kameramanom
  Špecifikácia:
  spolupráca s kameramanom pri návrhu technického riešenia osvetlenia
 • stupeň EKR 6 posudzovanie realizácie zasvetľovania natáčaných filmových scén a určovanie voľby ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím s ohľadom na druh priestoru, prostredia a platnej normy
  Špecifikácia:
  s ohľadom na druh priestoru, prostredia a platnej normy
 • stupeň EKR 6 riadenie kolektívu osvetľovačov pri zasvetľovaní veľkých scén, zabezpečovanie technicky náročných svetelných podmienok podľa tvorivých zámerov, vrátane používania predných a zadných projekcií
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 6 naplánovanie a realizácia technickej stránky projektu svetelného dizajnu
  Špecifikácia:
  spracovanie technického nákresu, využitie technickej dokumentácie
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie technicky náročných svetelných podmienok podľa tvorivých zámerov
  Špecifikácia:
  vrátane používania predných a zadných projekcií
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie údržby, opráv a inovácie zariadení scénického osvetlenia
 • stupeň EKR 6 obsluha a programovanie počítačom riadených svetelných technológií
  Špecifikácia:
  programovanie inteligentných svietidiel

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Oprávnenie na prácu vo výškach podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie