Mikrofonista - asistent zvuku

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Mikrofonista - asistent zvuku

Mikrofonista - asistent zvuku vykonáva činnosti spojené so zvukovým záznamom filmových, televíznych a hudobných diel, resp. ďalších podujatí rôzneho druhu podľa pokynov majstra zvuku, zvukára, resp. režiséra a kameramana. Vykonáva primárny záznam hudby, dialógov a ruchov na mikrofón.

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Boom operator
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3521 - Technici v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení
SK ISCO-08 3521004 - Mikrofonista - asistent zvuku
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie
Príslušnosť k povolaniu Zvukár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 zvuková technika, postupy ozvučovania
 • stupeň EKR 3 metódy tvorby zvukových efektov
 • stupeň EKR 3 technológia výroby zvukových záznamov
 • stupeň EKR 3 televízna technika
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 filmová technika
 • stupeň EKR 3 postupy finalizácie zvukovej výroby

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 zaznamenávanie zvukových prejavov
 • stupeň EKR 3 odhad zvukových charakteristík natáčacieho prostredia, výber a prispôsobenie techniky podmienkam prevádzky
  Špecifikácia:
  interiér, exteriér, miera pohltenia a odrazu
 • stupeň EKR 3 práca s mikrofónom
  Špecifikácia:
  vrátane spolupráce s osvetľovačmi a kameramanmi pri predchádzaní nežiaducim tieňom mikrofónu a príslušenstva a jeho objaveniu sa v zábere
 • stupeň EKR 3 kontrola, bežná údržba a drobné opravy prvkov a zariadení zvukovej techniky a prenosových zariadení
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 3 zaznamenávanie dialógov a ruchov
 • stupeň EKR 3 snímanie zvukových efektov na použitie vo filmových, televíznych, resp. javiskových dielach alebo rozhlasových programoch
 • stupeň EKR 3 osadzovanie mikroportov, prípadne mikrofónov pre účinkujúcich alebo na statívy

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie