Zvukár 

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Zvukár 

Zvukár vykonáva činnosti spojené s návrhom ozvučenia scén javiskových, televíznych, rozhlasových, filmových a hudobných diel podľa pokynov majstra zvuku, resp. koncepcie režiséra a zabezpečuje adekvátnosť ozvučenia počas ich vlastnej realizácie. Vykonáva primárny záznam pri nakrúcaní audiovizuálneho diela, resp. počas skúšobného obdobia javiskového diela a jeho reprízového uvádzania. Navrhuje a realizuje zvukové efekty a strihy.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Samostatný technik zvuku
Zvukový technik
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3521 - Technici v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení
SK ISCO-08 3521003 - Zvukár
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie
Príslušnosť k povolaniu Zvukár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 techniky editácie obrazu a zvuku
 • stupeň EKR 4 zvuková technika, postupy ozvučovania
 • stupeň EKR 4 metódy tvorby zvukových efektov
 • stupeň EKR 4 technológia výroby zvukových záznamov
 • stupeň EKR 4 rozhlasová technika
 • stupeň EKR 4 televízna technika
 • stupeň EKR 4 technológia tvorby dabingu a postsynchrónneho záznamu zvuku
 • stupeň EKR 4 technológia tvorby zvukových nahrávok
 • stupeň EKR 4 elektrotechnika
  Špecifikácia:
  všeobecné základy elektrotechniky
 • stupeň EKR 4 elektronika
  Špecifikácia:
  všeobecné základy elektroniky
 • stupeň EKR 4 akustika
 • stupeň EKR 4 metódy digitalizácie a kompresie záznamov
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 filmová technika
 • stupeň EKR 4 javisková technika
 • stupeň EKR 4 postupy finalizácie zvukovej výroby
 • stupeň EKR 4 technológia filmovej, televíznej, rozhlasovej, resp. javiskovej produkcie
  Špecifikácia:
  technológia výroby podľa špecializácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 tvorba dabingu a postsynchrónneho záznamu zvuku
  Špecifikácia:
  vo filmovej, televíznej a rozhlasovej tvorbe
 • stupeň EKR 4 práca na zvukových efektoch
 • stupeň EKR 4 kontrola súladu zvuku a obrazu
 • stupeň EKR 4 zaznamenávanie zvukových prejavov
 • stupeň EKR 4 odhad zvukových charakteristík natáčacieho prostredia, výber a prispôsobenie techniky podmienkam prevádzky
  Špecifikácia:
  interiér, exteriér, miera pohltenia a odrazu, parazitné ruchy
 • stupeň EKR 4 dodatočné nahrávanie sprievodných zvukov alebo komentárov
 • stupeň EKR 4 práca s mikrofónom
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie adekvátneho ozvučenia umeleckých vystúpení, predstavení, resp. televíznych alebo rozhlasových vysielaní
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 spracovanie analógových a digitálnych záznamov zvuku z rôznych druhov nosičov
 • stupeň EKR 4 editácia zvuku
 • stupeň EKR 4 nastavovanie a obsluha súčasných audiotechnológií a videotechnológií
 • stupeň EKR 4 snímanie zvukových efektov na použitie vo filmových, televíznych, resp. javiskových dielach alebo rozhlasových programoch

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie