Majster zvuku

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Majster zvuku

Majster zvuku nahráva a zodpovedá za zvukovú zložku počas snímania audiovizuálneho diela alebo prípravy javiskového diela podľa predstáv režiséra. Vykonáva primárny záznam zvuku pri nakrúcaní, resp. počas skúšobného obdobia javiskového diela, realizuje postprodukciu a postsynchróny, stará sa o špeciálne zvukové efekty a vykonáva záverečnú mixáž zvuku. Je tvorcom celkovej umeleckej podoby zvukovej stránky filmového, divadelného alebo rozhlasového diela.

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Zvukový dizajnér
Zvukový majster
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 3521 - Technici v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení
SK ISCO-08 3521002 - Majster zvuku
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Zvukár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • umelecký talent
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 techniky editácie obrazu a zvuku
 • stupeň EKR 6 zvuková technika, postupy ozvučovania
  Špecifikácia:
  zvuková technika a technologické postupy ozvučovania
 • stupeň EKR 6 metódy tvorby zvukových efektov
  Špecifikácia:
  postupy tvorby zvukových efektov
 • stupeň EKR 6 technológia výroby zvukových záznamov
 • stupeň EKR 6 rozhlasová technika
 • stupeň EKR 6 televízna technika
 • stupeň EKR 6 technológia tvorby zvukových nahrávok
 • stupeň EKR 6 technológia tvorby dabingu a postsynchrónneho záznamu zvuku
 • stupeň EKR 6 metódy digitalizácie a kompresie záznamov
 • stupeň EKR 6 spôsoby formátovania noriem záznamov, vysielaných signálov
 • stupeň EKR 6 akustika
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 princípy analógových a digitálnych zvukových zariadení
 • stupeň EKR 6 princípy zvukovej dramaturgie a skladby audiovizuálnej, javiskovej, resp. rozhlasovej tvorby
 • stupeň EKR 6 princípy hudobnej dramaturgie filmovej, televíznej, javiskovej, resp. rozhlasovej tvorby
 • stupeň EKR 6 špecifiká filmových, televíznych, divadelných, resp. rozhlasových žánrov a umeleckého uplatnenia zvuku v nich
 • stupeň EKR 6 princípy generovania a transformácie umelého zvuku
 • stupeň EKR 6 princípy budovania umelého priestoru zvukovými prostriedkami
 • stupeň EKR 6 postupy finalizácie zvukovej výroby
 • stupeň EKR 6 technológia filmovej, televíznej, rozhlasovej, resp. javiskovej produkcie
  Špecifikácia:
  technológia výroby podľa špecializácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 zaznamenávanie zvukových prejavov
 • stupeň EKR 6 editácia zvuku
 • stupeň EKR 6 tvorivé používanie súčasných audiotechnológií a videotechnológií
 • stupeň EKR 6 odhad zvukových charakteristík natáčacieho prostredia, výber a prispôsobenie techniky podmienkam prevádzky
  Špecifikácia:
  interiér, exteriér, miera pohltenia a odrazu, parazitné ruchy
 • stupeň EKR 6 dodatočné nahrávanie sprievodných zvukov alebo komentárov
 • stupeň EKR 6 tvorba dabingu a postsynchrónneho záznamu zvuku
  Špecifikácia:
  vo filmovej, televíznej a rozhlasovej tvorbe
 • stupeň EKR 6 práca na zvukových efektoch
 • stupeň EKR 6 práca s mikrofónom
 • stupeň EKR 6 snímanie zvukových efektov pre použitie vo filmových, televíznych alebo rozhlasových programoch a kombinovanie a kompozícia zvuku do príslušných rytmických a výrazových poriadkov
 • stupeň EKR 6 ovládanie zvukovej skladby
 • stupeň EKR 6 čistenie dialógov, nasadzovanie ruchov a atmosfér v postprodukcii
  Špecifikácia:
  vo filmovej a televíznej výrobe
 • stupeň EKR 6 mixáž hudby do zvoleného formátu a záverečná mixáž audiovizuálneho, rozhlasového, resp. javiskového diela
 • stupeň EKR 6 spracovanie analógových a digitálnych záznamov zvuku z rôznych druhov nosičov
 • stupeň EKR 6 koordinácia a samostatné riadenie postprodukčných zvukových prác
 • stupeň EKR 6 obsluha profesionálnych zariadení v mixážnych halách a pracoviskách
 • stupeň EKR 6 prepájanie a nastavenie zvukových zariadení pri nakrúcaní kontaktného zvuku
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie