Skriptér (skript)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Skriptér (skript)

Skriptér (skript) zaznamenáva informácie o každej nakrútenej scéne filmu. Spolupracuje s filmovým režisérom pri sledovaní priebehu a kontinuity natáčania jednotlivých scén a záberov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné všeobecné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 344
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 3435 - Odborní pracovníci v oblasti umenia a kultúry inde neuvedení
SK ISCO-08 3435020 - Skriptér (skript)
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
Príslušnosť k povolaniu Skriptér (skript)

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 postupy technologickej prípravy a realizácie audiovizuálnej tvorby
 • stupeň EKR 4 psychológia tvorby a vnímania v umení
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 režijné metódy
  Špecifikácia:
  poznatky o režijných metódach tvorby filmu a audiovizuálneho diela
 • stupeň EKR 4 kameramanské metódy
  Špecifikácia:
  poznatky o kameramanských metódach tvorby filmu a audiovizuálneho diela
 • stupeň EKR 4 technické aspekty práce v oblasti skriptu
  Špecifikácia:
  technické znalosti potrebné na prácu v oblasti skriptu, znalosť filmovej osi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 sledovanie detailného priebehu a kontinuity nakrúcania jednotlivých záberov a celých scén
  Špecifikácia:
  sledovanie detailov v kostýmoch, maskách, rekvizitách, osvetlení, dialógoch a pohybe hercov, sledovanie nadväznosti emócií, konania a logiky situácií
 • stupeň EKR 4 vyhotovovanie podrobného zápisu z nakrúcania
  Špecifikácia:
  zaznamenávanie dôležitých detailov pre režiséra, kameramana a ďalšie tvorivé profesie
 • stupeň EKR 4 zaznamenávanie detailných zmien v dialógoch, situáciách a v pohybe rekvizít počas záberu
 • stupeň EKR 4 číslovanie jednotlivých záberov
 • stupeň EKR 4 zaznamenávanie zasvetlenia scény a dôležitých technických parametrov kamery a snímania zvuku
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie