Dablér

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Dablér

Dablér zastupuje hercov v špeciálnych scénach filmov, najmä pri realizácii fyzicky náročných, nebezpečných scén, predvádzaní špecifických činností vyžadujúcich autentické zvládnutie alebo vzhľadom na podobnosť so zastupovaným hercom. Vykonáva príslušné činnosti podľa pokynov režiséra a svojich zručností, schopností, resp. fyzických možností.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Dvojník
Kaskadér
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
Právny predpis:


viac...
ISCO-08 3435 - Odborní pracovníci v oblasti umenia a kultúry inde neuvedení
SK ISCO-08 3435012 - Kaskadér, dablér
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
Príslušnosť k povolaniu Kaskadér, dablér, komparzista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 fyzika
  Špecifikácia:
  základné znalosti fyziky v prípade výkonu kaskadérskej činnosti
 • stupeň EKR 3 mechanika
  Špecifikácia:
  základné znalosti mechaniky v prípade výkonu kaskadérskej činnosti
 • stupeň EKR 3 biochémia
  Špecifikácia:
  základné znalosti biochémie v prípade výkonu kaskadérskej činnosti
 • stupeň EKR 4 metódy a formy rozvoja kondičných a koordinačných schopností
 • stupeň EKR 4 kaskadérske techniky
  Špecifikácia:
  v prípade výkonu kaskadérskej činnosti
 • stupeň EKR 4 zásady vystupovania pred kamerou
 • stupeň EKR 4 špecifiká umeleckej spolupráce s režisérom, dramaturgom a ďalšími umeleckými pracovníkmi tvorivého tímu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 realizácia dablérskych, resp. kaskadérskych výkonov v príslušnej oblasti pri natáčaní špeciálnych filmových scén
  Špecifikácia:
  napr. ovládanie bojových umení, rôzne skoky, jazda na koni, kaskadérske vedenie motorového vozidla, gymnastické zručnosti, horolezectvo, plávanie, potápanie a pod., resp. vykonávanie špecifických činností (napr. predvádzanie špecifickej výrobnej technológie, vystupovanie v intímnych scénach a pod.) za účelom ich autentického predvedenia
 • stupeň EKR 4 individuálna príprava a naštudovanie pridelených filmových úloh
 • stupeň EKR 4 spolupráca s režisérom, hercami, resp. ďalšími členmi filmového štábu pri natáčaní špeciálnych filmových scén
 • stupeň EKR 4 udržiavanie kondičných a koordinačných schopností, telesných dispozícií a estetického vzhľadu
 • stupeň EKR 4 nácvik kaskadérskych akcií a trikov
  Špecifikácia:
  v prípade výkonu kaskadérskej činnosti

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o zápise do registra Joint Industry Stunt Committee

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie