Asistent réžie

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Asistent réžie

Asistent réžie spolupracuje s režisérom v prípravnej fáze projektu a podieľa sa na organizačnom zabezpečení, naštudovaní a realizácii umeleckého diela v divadle, vo filme, v televízii, v rozhlase a v ďalších multimediálnych oblastiach.

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Vyššie odborné vzdelanie
NKR 5
EKR 5
ISCED 554
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 3435 - Odborní pracovníci v oblasti umenia a kultúry inde neuvedení
SK ISCO-08 3435001 - Asistent réžie
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Asistent filmovej produkcie

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 5 dejiny divadla a filmu
 • stupeň EKR 5 technológia filmovej výroby
 • stupeň EKR 5 technológia televíznej výroby
 • stupeň EKR 5 základy manažmentu umeleckého diela
 • stupeň EKR 5 teoretické východiská tvorby audiovizuálnych a javiskových diel
 • stupeň EKR 5 režijné metódy
 • stupeň EKR 5 postupy technologickej prípravy audiovizuálneho a javiskového diela

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 5 plnenie čiastkových úloh na úseku réžie pri tvorbe filmových a televíznych diel podľa tvorivých zámerov režisérov, samostatné režijné vedenie niektorých filmových scén alebo záberov
 • stupeň EKR 5 organizačno-umelecká spolupráca pri réžii filmov a televíznych relácií a pri spracovávaní technických scenárov
 • stupeň EKR 5 spolupráca pri spracovávaní plánu a termínov skúšok k naštudovaniu umeleckých diel
  Špecifikácia:
  filmových, televíznych, resp. javiskových diel
 • stupeň EKR 5 zabezpečovanie spolupráce so všetkými výrobnými prevádzkami podieľajúcimi sa na inscenácii, so zbormi, komparzom, externistami
 • stupeň EKR 5 ovládanie technických a technologických prostriedkov uplatňovaných v realizačnom procese filmovej, divadelnej a multimediálnej tvorby
 • stupeň EKR 5 participácia na jednotlivých fázach prípravy a realizácie audiovizuálneho a javiskového diela
 • stupeň EKR 5 zabezpečenie a organizácia komparzu v hromadných scénach

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie