Výstavný technik

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Výstavný technik

Výstavný technik vykonáva inštalačné, aranžérske a manuálne činnosti pri príprave výstav, expozícií a iných prezentačných aktivít v múzeu, galérii alebo inej pamäťovej a fondovej inštitúcii, príp. pri organizácii veľtrhov a výstav iných subjektov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 3433 - Odborní a technickí pracovníci v galériách, múzeách, knižniciach a archívoch
SK ISCO-08 3433006 - Výstavný technik
Divízia SK NACE Rev. 2 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
Príslušnosť k povolaniu Technik umeleckej tvorby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 výstavníctvo
  Špecifikácia:
  základné poznatky o múzejnom výstavníctve, aranžovaní a vystavovaní diel vizuálneho umenia
 • stupeň EKR 4 princípy, spôsoby a postupy pri organizovaní verejnej prezentácie umeleckých diel
 • stupeň EKR 4 výtvarné techniky
  Špecifikácia:
  základy výtvarných techník, spôsob ich prezentácie a ich použitie v múzejnom, galerijnom výstavníctve
 • stupeň EKR 4 nové médiá v umení
  Špecifikácia:
  prezentácia nových médií vo vizuálnom umení v múzeu, galérii
 • stupeň EKR 4 osvetľovacia technika
  Špecifikácia:
  vlastnosti a použitie osvetľovacej techniky pri realizácii výstav a expozícií, využitie osvetľovacích telies pri inštalácii exponátov
 • stupeň EKR 4 interiérový dizajn (bytová architektúra)
  Špecifikácia:
  súčasné trendy v interiérovom dizajne pri realizácii výstav a expozícií, využitie nových médií v interiérovom dizajne múzejného výstavníctva
 • stupeň EKR 4 dejiny umenia
  Špecifikácia:
  základné poznatky z dejín umenia - výtvarné slohy, dejiny výstavníctva
 • stupeň EKR 4 súčasné trendy vo výtvarnom umení
  Špecifikácia:
  súčasné trendy vo vizuálnom umení a špecifiká ich inštalácií pri realizácii výstav
 • stupeň EKR 4 dizajn a zásady a techniky aranžovania výstavných stánkov
  Špecifikácia:
  základné zásady pri aranžovaní výstavných vitrín a ďalších inštalačných prvkov
 • stupeň EKR 4 zásady a techniky aranžovania regálov a výkladných skríň
  Špecifikácia:
  zásady a techniky aranžovania vitrín, informačných panelov a sprievodných textov k výstavám a expozíciám
 • stupeň EKR 4 technológia výroby tapiet, závesných systémov a ostatných dekoračných materiálov a predmetov
  Špecifikácia:
  zásady aplikácie závesných systémov a iných dekoračných materiálov pri realizácii výstav a expozícií
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
  Špecifikácia:
  základné poznatky o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 rezanie papiera, kartónu a lepeniek
 • stupeň EKR 4 pasparty - rezané, viedenské, parížske
  Špecifikácia:
  grafické listy, litografie, kresby a pod.
 • stupeň EKR 4 vŕtanie a montáž kotviacej techniky
  Špecifikácia:
  pri zostavovaní a vytváraní inštalačných prvkov v rámci prípravy výstavy, expozície, stabilizácia vitrín, panelov, umiestnenie a stabilizácia vystavených exponátov a pod.
 • stupeň EKR 4 povrchová úprava dreva a materiálov na báze dreva
  Špecifikácia:
  povrchová úprava drevených inštalačných prvkov (vitríny, rámy, obrazové lišty, podstavce a držiaky na panely a informačné materiály) a pod.
 • stupeň EKR 4 zhotovovanie a inštalácia jednoduchých a zložitých propagačných prostriedkov z rôznych materiálov
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 opracovanie a výroba inštalačných prvkov pre výstavy
  Špecifikácia:
  výroba podstavcov, vitrín, drevených rámov a pod.
 • stupeň EKR 4 montáž a údržba osvetľovacej techniky na výstavách a expozíciách
 • stupeň EKR 4 montáž, obsluha a údržba ozvučovacej techniky, audio a video zariadení na výstavách a expozíciách
 • stupeň EKR 4 inštalácia a údržba výstavných prvkov
 • stupeň EKR 4 inštalácia exponátov na výstavách a expozíciách
  Špecifikácia:
  pod dozorom autora výstavy, expozície
 • stupeň EKR 4 manipulácia s vystavovanými exponátmi
 • stupeň EKR 4 práce s tlačeným textom, jeho umiestnenie na ploche, resp. v priestore
  Špecifikácia:
  vo vitríne, na paneloch, resp. v inom priestore

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie