Preparátor zbierkových predmetov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Preparátor zbierkových predmetov

Preparátor zbierkových predmetov vykonáva odborné ošetrenie zbierkových predmetov a preventívnu starostlivosť o zbierkové predmety prírodovedného charakteru v múzeu. Zhotovuje rozličné druhy preparátov, vytvára kópie zbierkových predmetov, prípadne ich modely.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Preparátor antropologického materiálu
Preparátor botanického materiálu
Preparátor geologického materiálu
Preparátor paleontologického materiálu
Preparátor zoologického materiálu
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3433 - Odborní a technickí pracovníci v galériách, múzeách, knižniciach a archívoch
SK ISCO-08 3433004 - Preparátor zbierkových predmetov
Divízia SK NACE Rev. 2 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
Príslušnosť k povolaniu Reštaurátor, konzervátor

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
  Špecifikácia:
  základné poznatky o právnych predpisoch v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva
 • stupeň EKR 4 teoretické zásady odbornej správy zbierkových predmetov
  Špecifikácia:
  základné poznatky o odbornej správe zbierkových predmetov (základy odbornej evidencie, základy odborného uloženia a odborného ošetrenia)
 • stupeň EKR 4 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
  Špecifikácia:
  základné informácie o spracovaní a nakladaní s odpadmi a ich vplyvoch na životné prostredie
 • stupeň EKR 4 terminológia pre oblasť základných odborných múzejných činností
  Špecifikácia:
  základné poznatky o základných odborných múzejných činnostiach
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
  Špecifikácia:
  základné poznatky o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, najmä pri nakladaní s chemickými materiálmi
 • stupeň EKR 4 druhy a vlastnosti prírodnín
  Špecifikácia:
  základné poznatky o druhoch prírodnín, charakteristických vlastnostiach botanického materiálu, alebo zoologického materiálu, alebo paleontologického materiálu, alebo iných neživých prírodnín
 • stupeň EKR 4 metódy odberu prírodnín v teréne
  Špecifikácia:
  základné poznatky o metódach odberu prírodnín v teréne (živé aj neživé prírodniny)
 • stupeň EKR 4 metódy preparovania prírodnín
  Špecifikácia:
  základné poznatky o metódach preparovania botanického alebo zoologického materiálu
 • stupeň EKR 4 metódy základného laboratórneho ošetrenia prírodnín na preparátorskom pracovisku
  Špecifikácia:
  botanického materiálu, alebo zoologického materiálu, alebo antropologického materiálu, alebo neživých prírodnín
 • stupeň EKR 4 druhy chemických a iných prípravkov na odborné ošetrenie a opravy zbierkových predmetov a postupy pri ich použití
  Špecifikácia:
  základné poznatky o chemických prípravkoch na odborné ošetrenie zbierkových predmetov, poznatky o základných postupoch a technológiách pri ich použití pri odbornom ošetrení (konzervovaní) zbierkových predmetov z organických materiálov, základné poznatky o čistiacich a konzervačných prostriedkoch, lepidlách, tmeloch, farbách a iných látkach pri odbornom ošetrení zbierkových predmetov, základné poznatky o fyzikálnych metódach na odborné ošetrenie zbierkových predmetov, základné poznatky o chemických prípravkoch na zhotovovanie preparátov z botanického materiálu, alebo zoologického materiálu, alebo antropologického materiálu
 • stupeň EKR 4 technologické postupy a metódy pri spracovaní, vyhotovovaní a rekonštrukcii rozličných druhov preparátov
  Špecifikácia:
  zbierkových predmetov z oblasti botaniky, alebo z oblasti zoológie, alebo antropológie - preparátov kostrových pozostatkov človeka, alebo neživých prírodnín z oblasti mineralógie alebo z oblasti paleontológie
 • stupeň EKR 4 postupy ochrany zbierkových predmetov proti škodcom poškodzujúcim organické materiály
  Špecifikácia:
  poznatky o škodcoch poškodzujúcich organické preparáty a znalosti o chemických prípravkoch na ich odstránenie
 • stupeň EKR 4 zásady a spôsoby uloženia zbierkových predmetov v depozitároch
  Špecifikácia:
  základné poznatky o uložení zbierkových predmetov v depozitároch, vplyvoch klimatických podmienok na stav zbierkových predmetov najmä z organických materiálov, základné poznatky o eliminácii negatívnych vplyvov klimatických podmienok na stav zbierkových predmetov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 diagnostika poškodenia a znečistenia zbierkových predmetov. Odstraňovanie nečistôt a nánosov z predmetov Používanie chemických prípravkov na odstránenie znečistenia a poškodenia zbierkových predmetov podľa druhu materiálov, z ktorých sú zhoto
  Špecifikácia:
  rozličného botanického materiálu, alebo zoologického materiálu, alebo paleontologického materiálu, alebo iných neživých prírodnín
 • stupeň EKR 4 odber rozličného prírodného materiálu v teréne
  Špecifikácia:
  odber a základné ošetrenie rozličného botanického materiálu, alebo zoologického materiálu, alebo paleontologického materiálu, alebo iných neživých materiálov v teréne
 • stupeň EKR 4 zhotovovanie preparátov, modelovanie, kolorovanie, fixácia rozličného prírodného materiálu
  Špecifikácia:
  preparácia botanického materiálu, alebo zoologického materiálu, alebo paleontologického materiálu, alebo iných neživých prírodnín
 • stupeň EKR 4 zhotovovanie preparátov paleontologického materiálu alebo iných neživých prírodnín
  Špecifikácia:
  napr. rezaním, leštením hornín a minerálov, zhotovením výbrusov, nábrusov neživých prírodnín, drvením, sitovaním a separovaním neživých prírodnín pomocou prístrojov a nástrojov
 • stupeň EKR 4 zhotovovanie kópií, modelov a odliatkov rozličných druhov prírodnín
  Špecifikácia:
  napr. skamenelín, živočíšnych druhov pri ich prezentačnom využití
 • stupeň EKR 4 konzervačné ošetrenie, čistenie, oprava a rekonštruovanie poškodených zbierkových predmetov
  Špecifikácia:
  prípadne zhotovenie kópií z rozličného botanického materiálu, alebo zoologického materiálu, alebo paleontologického materiálu, alebo iných neživých prírodnín
 • stupeň EKR 4 práca s preparačnými prístrojmi a nástrojmi, analytickými váhami
 • stupeň EKR 4 prevádzkovanie a údržba preparačných prístrojov a zariadení
 • stupeň EKR 4 používanie chemických prípravkov na preparáciu, konzervovanie, rekonštrukciu, výrobu kópií zbierkových predmetov
 • stupeň EKR 4 odstraňovanie nečistôt a nánosov zo zbierkových predmetov
  Špecifikácia:
  používanie chemických prípravkov, nástrojov a prístrojov na odstránenie znečistenia a poškodenia zbierkových predmetov podľa druhu materiálov, z ktorých sú zhotovené
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie optimálnych klimatických podmienok pri uložení zbierkových predmetov v depozitároch
  Špecifikácia:
  v zmysle ochrany rozličných druhov preparátov prírodnín
 • stupeň EKR 4 spracovávanie záznamov o preparácii zbierkových predmetov
  Špecifikácia:
  prípadne konzervácii zbierkových predmetov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie