Konzervátor

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Konzervátor

Konzervátor vykonáva odborné ošetrenie zbierkových predmetov v múzeu alebo galérii, archívnych dokumentov, knižničných fondov alebo mobiliárnych fondov. Pri odbornom ošetrení zbierkových predmetov zachováva materiálnu podstatu zbierkového predmetu.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Konzervátor dreva
Konzervátor keramiky a skla
Konzervátor kovov
Konzervátor kožených výrobkov
Konzervátor papiera
Konzervátor textilu
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3433 - Odborní a technickí pracovníci v galériách, múzeách, knižniciach a archívoch
SK ISCO-08 3433003 - Konzervátor
Divízia SK NACE Rev. 2 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
Príslušnosť k povolaniu Reštaurátor, konzervátor

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
  Špecifikácia:
  základné poznatky právnych predpisov v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
 • stupeň EKR 4 teoretické zásady odbornej správy zbierkových predmetov
  Špecifikácia:
  základné poznatky o odbornej ochrane (uložení, odbornom ošetrení) predmetov
 • stupeň EKR 4 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
  Špecifikácia:
  základné informácie o spracovaní a nakladaní s odpadmi a ich vplyvoch na životné prostredie, ochranu zdravia
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 postupy ochrany zbierkových predmetov proti škodcom poškodzujúcim organické materiály
  Špecifikácia:
  základné poznatky o škodcoch poškodzujúcich organické materiály, z ktorých sú zhotovené zbierkové predmety
 • stupeň EKR 4 vplyv klimatických podmienok na organické a anorganické materiály
  Špecifikácia:
  základné poznatky o vplyve klimatických podmienok na organické a anorganické materiály
 • stupeň EKR 4 technológie zhotovovania, spracovania a odborného ošetrenia (konzervovania) predmetov z rozličných materiálov
  Špecifikácia:
  základy technológií zhotovovania, spracovania, ošetrenia a opráv predmetov z príslušného materiálu (keramika, resp. drevo, resp. kov, resp. koža, resp. textil, resp. papier príp. iné), druhy a vlastnosti predmetov, resp. produktov z príslušného materiálu (keramika, resp. drevo, resp. kov, resp. koža, resp. textil, príp. iné)
 • stupeň EKR 4 druhy chemických a iných prípravkov na odborné ošetrenie a opravy zbierkových predmetov a postupy pri ich použití

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 diagnostika poškodenia a znečistenia zbierkových predmetov. Odstraňovanie nečistôt a nánosov z predmetov Používanie chemických prípravkov na odstránenie znečistenia a poškodenia zbierkových predmetov podľa druhu materiálov, z ktorých sú zhoto
 • stupeň EKR 4 výroba a doplnenie chýbajúcich časti poškodených zbierkových predmetov z rozličných materiálov
 • stupeň EKR 4 diagnostika škvŕn, identifikácia druhu špiny a škvŕn
  Špecifikácia:
  aplikácia technológie na čistenie textílií - mokré čistenie textílií, chemické čistenie textílií a pod.
 • stupeň EKR 4 obrábanie, spracovanie, zušľachťovanie a opravy zbierkových predmetov z rozličných materiálov
  Špecifikácia:
  keramika, resp. drevo, resp. kov, resp. koža, resp. textil, príp. iné
 • stupeň EKR 4 konzervačná fixácia zbierkových predmetov pomocou špeciálnych fixačných náterov, doplnenie a obnova polychrómie a zdobenia
 • stupeň EKR 4 spracovanie záznamu o konzervovaní zbierkového predmetu
 • stupeň EKR 4 odstraňovanie nečistôt a nánosov zo zbierkových predmetov
  Špecifikácia:
  používanie chemických prípravkov, nástrojov a prístrojov na odstránenie znečistenia a poškodenia zbierkových predmetov podľa druhu materiálov, z ktorých sú zhotovené

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie