Vizuálny umelec - fotograf

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Vizuálny umelec - fotograf

Vizuálny umelec - fotograf tvorí diela výtvarného umenia, tzv. voľného alebo úžitkového charakteru, používaním fotografických technológií a materiálov ako nástrojov na zachytenie a vyjadrenie pocitov, nálad, postojov i myšlienok, ktoré umelecky interpretuje spoločnosti a uplatňuje ich v širokom kultúrnom kontexte.

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Umelecký fotograf
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
viac...
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 3431 - Fotografi
SK ISCO-08 3431002 - Umelecký fotograf
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Fotograf

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • umelecký talent
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 princípy a zásady fotografovania
 • stupeň EKR 6 fotografické materiály
  Špecifikácia:
  vlastnosti fotografických materiálov
 • stupeň EKR 6 fotografické prístroje a technika
  Špecifikácia:
  špecifiká, výhody a možnosti relevantného použitia fotografických technológií
 • stupeň EKR 6 dejiny umenia
  Špecifikácia:
  dejiny fotografie
 • stupeň EKR 6 autorské právo, priemyselná právna ochrana
  Špecifikácia:
  autorskoprávna a priemyselnoprávna ochrana výtvarného diela
 • stupeň EKR 6 história výtvarného umenia
 • stupeň EKR 6 história
  Špecifikácia:
  všeobecné dejiny a ich vplyv na formovanie umeleckých smerov a trendov
 • stupeň EKR 6 základy výtvarnej tvorby
  Špecifikácia:
  kompozícia, náuka o farbe, semiotika
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 technológie snímania obrazu a multimédiá
  Špecifikácia:
  klasické a pokročilé technológie snímania
 • stupeň EKR 6 fotografia v grafickom dizajne a komunikácii

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 obsluha ateliérového zariadenia alebo vybavenia pre fotografovanie v exteriéroch alebo interiéroch
 • stupeň EKR 4 voľba vhodného osvetlenia pri fotografovaní, rozlíšenie rozdielov prirodzeného a umelého svetla a práce so svetlom v exteriéri a interiéri
 • stupeň EKR 6 obsluha fotografických prístrojov, technológií
 • stupeň EKR 6 obsluha svetelnej techniky, technológií
 • stupeň EKR 6 spracovanie fotografického záznamu na zverejnenie diela
 • stupeň EKR 6 tvorivá reakcia na podnety a problémy rôznych disciplín umenia a spoločenskej praxe
 • stupeň EKR 6 umelecká interpretácia sveta a jej transpozícia do oblasti výtvarného umenia
 • stupeň EKR 6 návrh a realizácia ateliérového pozadia alebo scény, úprava vizáže, resp. stavu snímaných objektov alebo ich doplnkov, kostýmov a pod.
 • stupeň EKR 6 elektronické úpravy nasnímaných obrazových podkladov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie