Fotoreportér

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Fotoreportér

Fotoreportér realizuje autorskú činnosť pri tvorbe fotoreportáží a ilustračných fotografií k textovým a audiovizuálnym novinárskym prejavom v masovom médiu – v tlači, tlačovej agentúre, televízii a v internetových periodických tituloch. Pripravuje a publikuje rôzne druhy fotoreportáží a aktuálne autentické fotografie, resp. obrazové príbehy prostredníctvom fotografickej techniky a komunikačných technológií.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 3431 - Fotografi
SK ISCO-08 3431001 - Fotoreportér
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Fotograf

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 teória masovej komunikácie a žurnalistiky
 • stupeň EKR 4 princípy a zásady fotografovania
  Špecifikácia:
  zásady žurnalistickej fotografickej tvorby
 • stupeň EKR 4 fotografické prístroje a technika
 • stupeň EKR 4 fotografické materiály
 • stupeň EKR 4 druhy reportážnych fotografií
 • stupeň EKR 4 žurnalistická etika
 • stupeň EKR 4 právne predpisy v oblasti médií
 • stupeň EKR 4 autorské právo, priemyselná právna ochrana
  Špecifikácia:
  autorskoprávna a priemyselnoprávna ochrana fotografického diela
 • stupeň EKR 4 základy výtvarnej tvorby
  Špecifikácia:
  základné pravidlá kompozície a náuky o farbe pri tvorbe fotografie
 • stupeň EKR 4 postupy počítačového spracovania digitálnej fotografie
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 žurnalistické fotografické žánre

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 tvorba novinárskej fotografie
 • stupeň EKR 4 voľba vhodného osvetlenia pri fotografovaní, rozlíšenie rozdielov prirodzeného a umelého svetla a práce so svetlom v exteriéri a interiéri
 • stupeň EKR 4 ošetrovanie a údržba fotografického vybavenia
 • stupeň EKR 4 orientácia v druhoch fotografických prístrojov a videokamier, voľba adekvátneho druhu techniky na reportážnu fotografiu
 • stupeň EKR 4 obsluha fotografických prístrojov, technológií
  Špecifikácia:
  práca s vyspelou fotografickou technikou
 • stupeň EKR 4 elektronické úpravy nasnímaných obrazových podkladov
  Špecifikácia:
  ovládanie softvérových nástrojov na úpravu fotografie
 • stupeň EKR 4 príprava príslušných textov doplňujúcich informácie k fotografiám

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie