Produkčný

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Produkčný

Produkčný vykonáva činnosti, ktoré vedú k príprave a samotnej realizácii kultúrneho projektu, príp. kultúrnej koncepcie. Dohliada na plánovanie a vykonávanie všetkých výrobných prvkov, logistiku a prevádzku kultúrneho projektu.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Manažér divadelnej prevádzky
Hudobný produkčný
Manažér produkcie
Production manager
Vedúci produkcie
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3339 - Sprostredkovatelia služieb inde neuvedení
SK ISCO-08 3339002 - Produkčný
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Produkčný

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
 • stupeň EKR 6 prevádzka kultúrneho zariadenia
 • stupeň EKR 6 produkcia a manažment
 • stupeň EKR 6 ekonomika prevádzky kultúrnych zariadení
 • stupeň EKR 6 marketingové nástroje a ich uplatnenie v produkcii kultúry
 • stupeň EKR 6 umelecká agentáž
 • stupeň EKR 6 postupy prieskumu trhu
 • stupeň EKR 6 zmluvy a zmluvné vzťahy
  Špecifikácia:
  znalosť zákonov v oblasti obchodného práva, v pracovno-právnej oblasti, v oblasti autorského práva, v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia v súvislosti s prípravou zmlúv s výkonnými a tvorivými pracovníkmi
 • stupeň EKR 6 produkcia a manažment umení
 • stupeň EKR 6 projektový manažment
  Špecifikácia:
  základy projektového manažmentu
 • stupeň EKR 5 dejiny umenia
  Špecifikácia:
  základy z dejín a teórie z príslušnej oblasti umenia (divadlo, film, hudba a pod.)
 • stupeň EKR 4 ekonómia
  Špecifikácia:
  všeobecné znalosti ekonomiky
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 postupy a techniky náboru pracovnej sily
 • stupeň EKR 6 princípy a postupy fundraisingu
  Špecifikácia:
  základy fundraisingu a prípravy grantovej činnosti

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 koordinácia spolupráce umelcov, ďalších účinkujúcich a technického personálu pri príprave kultúrnych akcií
 • stupeň EKR 6 spracovanie programových plánov kultúrnych zariadení a koncepcie ich propagácie
 • stupeň EKR 6 zostavovanie rozpočtu kultúrnych akcií
 • stupeň EKR 6 vyhodnocovanie ekonomickej efektívnosti kultúrnych akcií
 • stupeň EKR 6 zostavovanie plánov natáčania
  Špecifikácia:
  v prípade zabezpečovania procesu filmovej alebo televíznej výroby
 • stupeň EKR 6 získavanie a spracúvanie údajov na výber zamestnancov, prostriedkov a dodávateľov v projekte
 • stupeň EKR 4 spolupráca pri spracovávaní plánu a termínov skúšok k naštudovaniu umeleckých diel
  Špecifikácia:
  vrátane zostavovania plánov skúšobného procesu (tzv. fermany v divadlách)
 • stupeň EKR 6 príprava zmlúv s výkonnými a tvorivými pracovníkmi
  Špecifikácia:
  pri realizácii kultúrneho (umeleckého) projektu, resp. diela
 • stupeň EKR 6 výučtovanie, archivácia, zdokladovanie výdavkov kultúrneho projektu alebo podujatia
  Špecifikácia:
  vrátane evidencie súvisiacej dokumentácie
 • stupeň EKR 6 naplánovanie a príprava podpory predaja kultúrnych podujatí
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie prevádzky a logistiky kultúrneho projektu alebo podujatia
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie podkladov na monitoring médií kultúrneho podujatia, resp. projektu
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie