Herec

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Herec

Herec tvorivým spôsobom stelesňuje dramatickú postavu, vytvára dramatický charakter rôznych žánrov a zároveň svojím umeleckým výkonom interpretuje dramatický text podľa dramaturgicko-režijnej koncepcie v divadelných predstaveniach, vo filme, televízii, rozhlase, dabingu alebo v iných audiovizuálnych formátoch.

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Performer
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
viac...
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 2655 - Herci
SK ISCO-08 2655001 - Herec
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Herec

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • umelecký talent
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 dabing
 • stupeň EKR 6 divadelné umenie
  Špecifikácia:
  historické a súčasné podoby divadelného umenia
 • stupeň EKR 6 filmové a televízne umenie
  Špecifikácia:
  historické a súčasné podoby filmového a televízneho umenia
 • stupeň EKR 6 teória divadla a drámy
 • stupeň EKR 6 teoreticko-praktické problémy interpretácie
 • stupeň EKR 6 dejiny divadla a filmu
 • stupeň EKR 6 zásady hlasovej hygieny
 • stupeň EKR 6 psychológia tvorby a vnímania v umení
 • stupeň EKR 6 spôsoby a techniky neverbálnej komunikácie
 • stupeň EKR 6 teória a techniky spevu
 • stupeň EKR 6 tanečné techniky
  Špecifikácia:
  znalosť príslušnej tanečnej techniky (charakterový, historický, ľudový, moderný tanec)
 • stupeň EKR 6 rečníctvo, rétorika
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 tvorivé postupy a metódy pri interpretácii dramatických diel
 • stupeň EKR 6 teória hereckej tvorby
 • stupeň EKR 6 princípy a postupy prevádzky divadla
 • stupeň EKR 6 teória javiskovej reči
 • stupeň EKR 6 hlasová kultúra, kultúra rečového prejavu
  Špecifikácia:
  techniky hlasu, reči - melódia rečového prejavu, vetný dôraz, rytmus a tempo reči, dikcia, elokvencia, dychové techniky na kultivovaný prejav
 • stupeň EKR 6 kultúra pohybu
  Špecifikácia:
  kultúra a estetika pohybového prejavu, vrátane techník spájania rytmického pohybu s hudbou
 • stupeň EKR 6 špecifiká umeleckej spolupráce s režisérom, dramaturgom a ďalšími umeleckými pracovníkmi tvorivého tímu
 • stupeň EKR 6 špecifiká divadelného, filmového, rozhlasového, muzikálového a dabingového herectva

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 naštudovanie pridelených úloh v príslušnom divadelnom, filmovom, televíznom alebo rozhlasovom žánri podľa pokynov režiséra
 • stupeň EKR 6 interpretácia pridelených úloh v príslušnom divadelnom, filmovom, televíznom alebo rozhlasovom žánri
  Špecifikácia:
  vytváranie dramatickej postavy, vybudovanie jej štruktúry v kontexte situácie a v interakcii s inými postavami a jej fixácia
 • stupeň EKR 6 uplatňovanie individuálnych originálnych prvkov na dosiahnutie celkového umeleckého výkonu
 • stupeň EKR 6 tvorivá reakcia na podnety a problémy rôznych disciplín umenia a spoločenskej praxe
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 6 spolupráca s inscenačným tímom v rámci umeleckej činnosti
 • stupeň EKR 6 analýza dramatického textu
 • stupeň EKR 6 posudzovanie vlastnej tvorby a jej uplatňovanie v kontexte súčasných umeleckých tendencií a trendov
  Špecifikácia:
  v dramatickej tvorbe, kinematografii, audiovízii a v oblasti multimédií
 • stupeň EKR 6 aplikácia individuálneho hereckého rukopisu a štýlu
 • stupeň EKR 6 herecká improvizácia
  Špecifikácia:
  schopnosť a uplatňovanie improvizácie pri stvárňovaní dramatickej postavy, resp. úlohy
 • stupeň EKR 6 udržiavanie kondičných a koordinačných schopností, telesných dispozícií a estetického vzhľadu
 • stupeň EKR 6 javiskový pohyb
  Špecifikácia:
  rozvoj pohybovej škály výrazových prostriedkov, samostatné vytvorenie pohybovej kompozície - od prirodzeného pohybu k vonkajšej formálnej dokonalosti, štylizácii, od celistvého k detailnému a diferencovanému pohybu, od obsahu k forme

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie