Hlavný kameraman

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Hlavný kameraman

Hlavný kameraman vedie kamerový štáb pri snímaní obrazových stránok v realizačnom procese audiovizuálnej tvorby. Formuje výtvarnú, obrazovú, realizačnú a organizačnú zložku tvorby audiovizuálneho diela a zodpovedá za tvorivý proces práce s kamerou vo filmovej a televíznej tvorbe.

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Director of photography
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2654 - Režiséri, producenti a dramaturgovia
SK ISCO-08 2654005 - Hlavný kameraman
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Kameraman

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • umelecký talent
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 história výtvarného umenia
 • stupeň EKR 7 snímacia technika, metódy natáčania a práce s kamerou
 • stupeň EKR 7 základy manažmentu umeleckého diela
 • stupeň EKR 7 technológia filmovej výroby
 • stupeň EKR 7 dejiny filmu
 • stupeň EKR 7 postupy technologickej prípravy a realizácie audiovizuálnej tvorby
 • stupeň EKR 7 etika v umeleckej tvorbe
 • stupeň EKR 7 psychológia tvorby a vnímania v umení
 • stupeň EKR 7 teoretické východiská tvorby filmu a audiovizuálneho diela
 • stupeň EKR 7 teoretické prístupy a názory na film, audiovizuálnu tvorbu a masmediálnu komunikáciu
 • stupeň EKR 6 estetika
  Špecifikácia:
  dejiny estetiky
 • stupeň EKR 6 princípy a zásady fotografovania
 • stupeň EKR 6 dejiny filmu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 umelecká interpretácia sveta a jej transpozícia do oblasti filmového umenia a multimédií
 • stupeň EKR 7 tvorivá reakcia na podnety z výtvarného umenia
 • stupeň EKR 7 aplikácia individuálneho autorského rukopisu a štýlu
  Špecifikácia:
  osobitý kameramanský rukopis
 • stupeň EKR 7 práca so strihom, ovládanie strihacieho softvéru
  Špecifikácia:
  v súčinnosti s režisérom
 • stupeň EKR 7 posudzovanie vlastnej tvorby a jej uplatňovanie v kontexte súčasných tendencií a trendov v kinematografii, audiovízii a oblasti multimédií
 • stupeň EKR 7 ovládanie technických a technologických prostriedkov uplatňovaných v realizačnom procese filmovej, divadelnej a multimediálnej tvorby
 • stupeň EKR 7 technologická analýza a spracovávanie literárneho scenára do podoby technického scenára
  Špecifikácia:
  v súčinnosti s režisérom

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie