Dramaturg

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Dramaturg

Dramaturg vykonáva vysoko odborné umelecké, tvorivé a riadiace činnosti v oblasti prípravy a interpretácie audiovizuálnych, dramatických, hudobných, hudobno-dramatických diel, programov či relácií, ako aj umeleckých podujatí, napr. festivalov a prehliadok. Zostavuje návrhy dramaturgických plánov (repertoár), študijných, propagačných a vzdelávacích materiálov, vyberá diela na naštudovanie a spolupracuje s autormi, prekladateľmi a ostatnými inscenátormi pri ich realizácii. Spolupracuje na vytváraní koncepcie umeleckých diel, riadi, koordinuje ich tvorbu a zaznamenanie a kontroluje ich technickú a umeleckú stránku.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 2654 - Režiséri, producenti a dramaturgovia
SK ISCO-08 2654004 - Dramaturg
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Dramaturg

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • umelecký talent
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 autorské právo, priemyselná právna ochrana
  Špecifikácia:
  znalosť zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ďalších príslušných právnych predpisov
 • stupeň EKR 7 dejiny umenia
 • stupeň EKR 7 hudobná veda
  Špecifikácia:
  poznatky z hudobnej histórie, teórie hudby, hudobnej kritiky
 • stupeň EKR 7 dramaturgia
  Špecifikácia:
  dramaturgické metódy, postupy
 • stupeň EKR 7 základy manažmentu umeleckého diela
 • stupeň EKR 7 jazyk a štylistika v médiách a publikáciách
 • stupeň EKR 7 teória divadla a drámy
 • stupeň EKR 7 dejiny divadla a filmu
 • stupeň EKR 7 divadelná a filmová kritika
 • stupeň EKR 7 literárna história
  Špecifikácia:
  dejiny svetovej a slovenskej literatúry
 • stupeň EKR 7 literárna kritika
 • stupeň EKR 7 filozofické a estetické aspekty divadelnej, filmovej a multimediálnej tvorby
  Špecifikácia:
  prípadne hudobnej tvorby
 • stupeň EKR 7 kulturologické a teoretické aspekty divadelnej, filmovej a multimediálnej tvorby a jej spoločenského uplatnenia
  Špecifikácia:
  prípadne hudobnej tvorby
 • stupeň EKR 7 súčasné trendy v divadelnej tvorbe, kinematografii, audiovízii a oblasti multimédií
  Špecifikácia:
  prípadne v hudobnej tvorbe
 • stupeň EKR 7 postupy a zásady autorskej tvorby
 • stupeň EKR 7 teória literatúry

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 zostavovanie návrhov dramaturgických plánov a umeleckej koncepcie v divadlách
 • stupeň EKR 7 posudzovanie scenárov ako celku z hľadiska možností javiskového stvárnenia
  Špecifikácia:
  spolupráca so scenáristom pri príprave scenára
 • stupeň EKR 7 dramaturgické úpravy filmových, dramatických textov a libriet
 • stupeň EKR 7 spolupráca s autormi a inscenátormi pri realizácii umeleckých diel
  Špecifikácia:
  dramaturgická spolupráca so scenáristom, dramatikom, prekladateľom, libretistom
 • stupeň EKR 7 hodnotenie umeleckej úrovne realizovaných diel
  Špecifikácia:
  interné zhodnotenie priebehu a výsledku realizácie umeleckého diela
 • stupeň EKR 7 redakčná práca, práca s textom
  Špecifikácia:
  príprava širokého spektra redakčných prác a prác s textom, napr. príprava anotácie a noticky k vytváranému umeleckému dielu, korektúry, príprava grantových podkladov a pod.
 • stupeň EKR 7 realizácia rokovaní s autormi alebo majiteľmi autorských práv o použití umeleckých prác a diel
 • stupeň EKR 7 vyhľadávanie a posudzovanie umeleckých diel za účelom výberu na ich naštudovanie, resp. realizáciu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie