Výkonný producent

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Výkonný producent

Výkonný producent zodpovedá za technickú a organizačnú stránku výroby a distribúcie audiovizuálneho, hudobného alebo iného umeleckého diela v zmysle autorského zákona a spracováva finančný rozpočet výroby. Zodpovedá za splnenie zmluvy uzatvorenej s produkčnou spoločnosťou alebo producentom audiovizuálneho, hudobného alebo iného diela v zmysle autorského zákona. Vykonáva činnosť na základe pokynov kreatívneho producenta.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Executive producer
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:

ISCO-08 2654 - Režiséri, producenti a dramaturgovia
SK ISCO-08 2654003 - Výkonný producent
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Producent

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 ekonomické vedomosti z oblasti účtovníctva, výkazníctva, sledovania nákladov
 • stupeň EKR 7 produkcia a manažment
 • stupeň EKR 7 produkcia a manažment umení
 • stupeň EKR 6 autorské právo, priemyselná právna ochrana
  Špecifikácia:
  znalosť zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ďalších príslušných právnych predpisov
 • stupeň EKR 6 právne predpisy v oblasti verejného obstarávania
  Špecifikácia:
  znalosť zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších príslušných právnych predpisov
 • stupeň EKR 6 právne predpisy a základné pojmy v oblasti sociálneho poistenia
  Špecifikácia:
  znalosť zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ďalších príslušných právnych predpisov
 • stupeň EKR 6 právne predpisy a základné pojmy v oblasti zdravotného poistenia
  Špecifikácia:
  znalosť zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších príslušných právnych predpisov
 • stupeň EKR 6 zákonník práce
  Špecifikácia:
  znalosť zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 postupy, spôsoby a mechanizmy distribúcie umeleckých diel
 • stupeň EKR 6 princípy a postupy fundraisingu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 koordinácia a samostatné riadenie dokončovacích prác pri výrobe filmov a audiovizuálnych diel
 • stupeň EKR 7 koordinácie spolupráce koncertných umelcov a technického personálu pri príprave koncertov
 • stupeň EKR 7 koordinácia organizačných a technických činností pri výrobe a distribúcii audiovizuálneho, hudobného alebo iného umeleckého diela
 • stupeň EKR 7 zisťovanie a posúdenie finančnej náročnosti realizácie umeleckých diel, prác, programov, resp. vystúpení z hľadiska zabezpečenia výrobnokapacitných požiadaviek, resp. použitia autorských práv
 • stupeň EKR 7 príprava, spracovávanie a kontrola dodržiavania finančného rozpočtu výroby
  Špecifikácia:
  audiovizuálneho, hudobného alebo iného diela, resp. umeleckého projektu
 • stupeň EKR 7 príprava a uzatváranie zmlúv s pracovníkmi výrobného štábu a ostatných autorských zmlúv pri výrobe audiovizuálneho, hudobného alebo iného diela
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie a kontrola dodržiavania harmonogramu výroby umeleckého diela
  Špecifikácia:
  príprava a kontrola plnenia časového plánu realizácie, prípravných prác, natáčacieho obdobia a dokončovacích prác audiovizuálneho, hudobného alebo iného diela, resp. umeleckého projektu
 • stupeň EKR 7 kontrola plnenia podmienok uzatvorených zmlúv
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie a koordinácia personálneho obsadenia tvorivých profesií na realizáciu umeleckých diel a projektov
 • stupeň EKR 7 hodnotenie technicko-organizačného priebehu realizácie umeleckého diela
  Špecifikácia:
  interné zhodnotenie priebehu a výsledku realizácie umeleckého diela
 • stupeň EKR 6 získavanie finančných zdrojov na realizáciu umeleckých diel a projektov
  Špecifikácia:
  uplatňovanie princípov a postupov fundraisingu, zabezpečovanie ad hoc zdrojov, bartrov, in-kind podpory
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie záverečnej výrobnej správy a finančného vyúčtovania výroby umeleckého diela
  Špecifikácia:
  audiovizuálneho, hudobného alebo iného diela, resp. umeleckého projektu
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie