Režisér

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Režisér

Režisér vykonáva vysoko odborné umelecké a riadiace činnosti v oblasti prípravy a interpretácie audiovizuálnych, dramatických, hudobno-dramatických diel, programov či relácií. Spolupracuje na vytváraní koncepcie umeleckých diel, riadi, koordinuje ich tvorbu a zaznamenanie a kontroluje ich technickú a umeleckú stránku.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 2654 - Režiséri, producenti a dramaturgovia
SK ISCO-08 2654001 - Režisér
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Režisér

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • umelecký talent
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 divadelné umenie
 • stupeň EKR 6 filmové a televízne umenie
 • stupeň EKR 6 scenáristika
 • stupeň EKR 6 teoreticko-praktické problémy interpretácie
  Špecifikácia:
  dramatickej, hudobnej alebo scenáristickej predlohy
 • stupeň EKR 6 réžia
  Špecifikácia:
  režijné metódy
 • stupeň EKR 6 réžia dabingu
 • stupeň EKR 6 dramaturgia
 • stupeň EKR 6 teória divadla a drámy
 • stupeň EKR 6 hudobná réžia
 • stupeň EKR 6 hudobná história
 • stupeň EKR 6 dejiny umenia
  Špecifikácia:
  komplexná znalosť dejín umenia
 • stupeň EKR 6 literárna história
  Špecifikácia:
  komplexná znalosť dejín literatúry
 • stupeň EKR 6 základy manažmentu umeleckého diela
 • stupeň EKR 6 dejiny divadla a filmu
 • stupeň EKR 6 psychológia tvorby a vnímania v umení
  Špecifikácia:
  psychológia osobnosti, psychológia detského diváka
 • stupeň EKR 6 súčasné trendy v divadelnej tvorbe, kinematografii, audiovízii a oblasti multimédií
 • stupeň EKR 6 teoretické východiská tvorby audiovizuálnych a javiskových diel
 • stupeň EKR 6 postupy technologickej prípravy audiovizuálneho a javiskového diela
 • stupeň EKR 6 etika v umeleckej tvorbe
 • stupeň EKR 6 filozofické a estetické aspekty divadelnej, filmovej a multimediálnej tvorby
 • stupeň EKR 6 kulturologické a teoretické aspekty divadelnej, filmovej a multimediálnej tvorby a jej spoločenského uplatnenia
  Špecifikácia:
  prípadne hudobnej tvorby

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 posudzovanie jednotlivých scén scenára z hľadiska možností javiskového stvárnenia a rozhodnutie o úpravách
 • stupeň EKR 6 režijné vedenie skúšok jednotlivých javiskových scén s hercami
 • stupeň EKR 6 autorské úpravy dramatických textov a libriet
 • stupeň EKR 6 posudzovanie jednotlivých scén scenára z hľadiska možností filmového stvárnenia a rozhodnutie o úpravách
 • stupeň EKR 6 režijné vedenie skúšok jednotlivých filmových scén s hercami
 • stupeň EKR 6 režijné vedenie natáčania dokumentárnych filmov
 • stupeň EKR 6 posudzovanie jednotlivých scén scenára z hľadiska možností televízneho stvárnenia a rozhodnutie o úpravách
 • stupeň EKR 6 režijné vedenie televízneho natáčania, vrátane účasti na kamerových skúškach
 • stupeň EKR 6 tvorivá príprava rozhlasových programov
  Špecifikácia:
  vystúpení, pásiem, inscenácií, dramatických, hudobno-dramatických a slovesných diel, rozhlasových spravodajstiev, publicistických, náučných a zábavných programov
 • stupeň EKR 6 režijné vedenie rozhlasových programov
 • stupeň EKR 6 režijné vedenie hercov pri dabingu
 • stupeň EKR 6 tvorivá reakcia na podnety a problémy rôznych disciplín umenia a spoločenskej praxe
 • stupeň EKR 6 umelecká interpretácia sveta a jej transpozícia do oblasti divadelného a filmového umenia a multimédií
  Špecifikácia:
  prípadne hudobného, resp. pohybového umenia
 • stupeň EKR 6 aplikácia individuálneho autorského rukopisu a štýlu
 • stupeň EKR 6 posudzovanie vlastnej tvorby a jej uplatňovanie v kontexte súčasných umeleckých tendencií a trendov
  Špecifikácia:
  v divadelnom, hudobnom, pohybovom a filmovom umení a v oblasti multimédií
 • stupeň EKR 6 spracovávanie literárnych scenárov do podoby technických scenárov a režijných kníh

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie