Člen baletného zboru

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Člen baletného zboru

Člen baletného zboru sa tvorivo podieľa na naštudovaní a kolektívnej interpretácii baletných alebo hudobno-dramatických diel podľa predstáv tvorcu a choreografa umeleckého diela. Spolupracuje s baletným majstrom a ďalšími členmi baletného súboru.

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Baletný umelec
Požadovaný stupeň vzdelania Vyššie odborné vzdelanie
NKR 5
EKR 5
ISCED 554
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 2653 - Tanečníci a choreografi
SK ISCO-08 2653007 - Člen baletného zboru
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Tanečník, choreograf

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • umelecký talent
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 5 historické a súčasné podoby tanečného umenia
  Špecifikácia:
  historické a súčasné podoby tanečného a baletného umenia
 • stupeň EKR 5 dejiny tanca
  Špecifikácia:
  dejiny tanca a baletu
 • stupeň EKR 5 teória tanca
  Špecifikácia:
  teória tanca a baletu
 • stupeň EKR 5 hudobná história
  Špecifikácia:
  orientácia v dejinách hudby
 • stupeň EKR 5 divadelné umenie
  Špecifikácia:
  orientácia v dejinách divadla
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 5 baletné techniky
  Špecifikácia:
  primeraná znalosť príslušnej baletnej techniky
 • stupeň EKR 5 výrazové prostriedky baletu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 5 voľba adekvátneho interpretačného prístupu
 • stupeň EKR 5 kolektívne baletné vystupovanie pri interpretácii baletných alebo hudobno-dramatických diel
  Špecifikácia:
  trvalé udržiavanie technicky vysokej interpretačnej úrovne, telesných dispozícií a estetického vzhľadu
 • stupeň EKR 5 individuálna príprava a naštudovanie baletných úloh
  Špecifikácia:
  uplatňovanie tvorivého prístupu k naštudovaniu umeleckého diela
 • stupeň EKR 5 nácvik baletných krokov a figúr počas skúšok baletných úloh
 • stupeň EKR 5 spolupráca s baletným majstrom a ďalšími členmi baletného súboru v rámci umeleckej činnosti baletného umeleckého telesa
  Špecifikácia:
  umelecká spolupráca s baletným majstrom a ďalšími členmi baletného súboru
 • stupeň EKR 5 aplikácia výrazových prostriedkov na vyjadrenie obsahu tanca
  Špecifikácia:
  aplikácia umelecko-výrazových prostriedkov v rámci interpretačného stvárnenia baletnej úlohy
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie