Tanečný sólista (okrem baletu)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Tanečný sólista (okrem baletu)

Tanečný sólista (okrem baletu) tvorivo interpretuje sólové časti, resp. úlohy v tanečných, hudobno-dramatických, príp. iných umeleckých dielach s využitím tanca v tvorivej súčinnosti s autormi diela, najmä choreografom a režisérom. Spolupracuje na naštudovaní a umeleckom predvedení diela s vedúcim tanca, s tanečným pedagógom, resp. s ďalšími členmi tanečného súboru.

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Sólista tanečného súboru
Tanečný umelec
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
viac...
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 2653 - Tanečníci a choreografi
SK ISCO-08 2653005 - Tanečný sólista (okrem baletu)
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Tanečník, choreograf

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • umelecký talent
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 historické a súčasné podoby tanečného umenia
 • stupeň EKR 6 divadelné umenie
  Špecifikácia:
  všeobecný prehľad o dejinách divadla
 • stupeň EKR 6 teória tanca
  Špecifikácia:
  tanečná typológia, ekológia tanca
 • stupeň EKR 6 hudobná história
  Špecifikácia:
  všeobecný prehľad o dejinách hudby
 • stupeň EKR 6 dejiny tanca
  Špecifikácia:
  dejiny tanca a baletu
 • stupeň EKR 6 interpretačné štýly
 • stupeň EKR 6 tanečné techniky
  Špecifikácia:
  primeraná znalosť príslušnej tanečnej techniky (klasická, moderná, súčasná, ľudová, postmoderná)
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 výrazové prostriedky tanca

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 voľba adekvátneho interpretačného prístupu
 • stupeň EKR 6 sólové tanečné vystupovanie pri interpretácii tanečných diel alebo divadelných predstavení
  Špecifikácia:
  interpretácia sólových častí, resp. úloh v rámci kolektívnych vystúpení, príp. sólové vystupovanie, trvalé udržiavanie technicky vysokej interpretačnej úrovne, fyzických dispozícií, správnej životosprávy a estetického vzhľadu
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 6 individuálna príprava a naštudovanie tanečných úloh
  Špecifikácia:
  uplatňovanie tvorivého prístupu pri naštudovaní umeleckého diela
 • stupeň EKR 6 nácvik tanečných motívov a variácií počas skúšok tanečných úloh
 • stupeň EKR 6 spolupráca s tanečným majstrom, tanečným pedagógom a ďalšími členmi tanečného súboru v rámci umeleckej činnosti tanečného súboru
 • stupeň EKR 6 aplikácia výrazových prostriedkov na vyjadrenie obsahu tanca
  Špecifikácia:
  aplikácia umelecko-výrazových prostriedkov v rámci interpretačného stvárnenia tanečnej úlohy, vrátane využitia ďalších odborných zručností člena tanečného súboru (spev, herecký prejav, hra na hudobný nástroj a pod.)
 • stupeň EKR 6 udržiavanie kondičných a koordinačných schopností, telesných dispozícií a estetického vzhľadu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie