Diskdžokej

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Diskdžokej

Diskdžokej vyberá, prehráva a uvádza reprodukované hudobné skladby, vytvára nové hudobné produkcie mixovaním hudobných a zvukových podkladov, tvorí programy a scenáre hudobných prezentácií.

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Dídžej
Diskotekár
Požadovaný stupeň vzdelania Vyššie odborné vzdelanie
viac...
NKR 5
EKR 5
ISCED 554
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 2652 - Hudobníci, speváci a skladatelia
SK ISCO-08 2652013 - Diskotekár
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Hudobník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • umelecký talent
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 5 nové médiá v umení
  Špecifikácia:
  znalosť digitálneho, elektronického umenia, súčasných audio, video a informačných technológií
 • stupeň EKR 5 práca so softvérom pri určitých odborných aplikáciách
  Špecifikácia:
  DJ softvér
 • stupeň EKR 5 autorské právo, priemyselná právna ochrana
  Špecifikácia:
  Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 5 zvuková technika, postupy ozvučovania
 • stupeň EKR 5 metódy tvorby zvukových efektov
 • stupeň EKR 5 súčasné trendy v hudobnom umení
 • stupeň EKR 5 literatúra hudobného žánru
 • stupeň EKR 5 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 5 ovládanie zvukovej skladby
 • stupeň EKR 5 dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci aj pri práci vo výškach a ochrany pred požiarom
 • stupeň EKR 5 ovládanie DJ softvéru
 • stupeň EKR 5 tvorivé používanie súčasných audiotechnológií a videotechnológií
 • stupeň EKR 5 editácia zvuku
 • stupeň EKR 5 selekcia a prehrávanie reprodukovaných hudobných skladieb
 • stupeň EKR 5 vytvorenie zoznamu použitých hudobných diel pre usporiadateľa kultúrno-spoločenského podujatia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie