Člen orchestra

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Člen orchestra

Člen orchestra sa tvorivo podieľa na kolektívnej interpretácii orchestrálnych a vokálno-inštrumentálnych diel. Spolupracuje s vedúcim a členmi nástrojovej skupiny.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Member of the Orchestra
Orchestrálny hráč
Požadovaný stupeň vzdelania Vyššie odborné vzdelanie
NKR 5
EKR 5
ISCED 554
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 2652 - Hudobníci, speváci a skladatelia
SK ISCO-08 2652011 - Člen orchestra
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Hudobník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • umelecký talent
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 5 hudobná literatúra nástroja
 • stupeň EKR 5 interpretačné štýly
  Špecifikácia:
  znalosť rôznorodých interpretačných štýlov
 • stupeň EKR 5 teoreticko-praktické problémy interpretácie
 • stupeň EKR 5 orchestrálna literatúra
 • stupeň EKR 5 notový zápis
  Špecifikácia:
  znalosť notového zápisu
 • stupeň EKR 4 teória hudby
 • stupeň EKR 4 hudobná história
  Špecifikácia:
  orientácia v dejinách hudby a v jej historických súvislostiach

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 5 hra na hudobnom nástroji
  Špecifikácia:
  vynikajúce zvládnutie hry na hudobnom nástroji
 • stupeň EKR 5 individuálna príprava a naštudovanie skladieb
 • stupeň EKR 4 voľba adekvátneho interpretačného prístupu
 • stupeň EKR 4 komunikácia s vedúcimi nástrojových skupín
 • stupeň EKR 4 interpretácia notového zápisu
  Špecifikácia:
  bez prípravy
 • stupeň EKR 5 spolupráca s dirigentom a hudobníkmi v rámci umeleckej činnosti orchestra

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie