Koncertný majster

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Koncertný majster

Koncertný majster koordinuje, profiluje a reprezentuje orchestrálne teleso. Zodpovedá za umeleckú a pracovnú disciplínu celého orchestra na jeho skúškach, koncertoch a nahrávaniach. Spolupracuje s dirigentmi pri naštudovaní a tvorivej interpretácii orchestrálnych diel.

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Concertmaster
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky

viac...
ISCO-08 2652 - Hudobníci, speváci a skladatelia
SK ISCO-08 2652009 - Koncertný majster
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Hudobník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • umelecký talent
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 hudobná literatúra nástroja
 • stupeň EKR 7 orchestrálna literatúra
 • stupeň EKR 7 interpretačné štýly
  Špecifikácia:
  znalosť rôznorodých interpretačných štýlov
 • stupeň EKR 7 teoreticko-praktické problémy interpretácie
 • stupeň EKR 6 teória hudby
 • stupeň EKR 6 hudobná história
  Špecifikácia:
  orientácia v dejinách hudby a v jej historických súvislostiach
 • stupeň EKR 6 nástrojové zloženie orchestra
  Špecifikácia:
  orientácia v nástrojovom zložení orchestra
 • stupeň EKR 6 základy manažmentu umeleckého diela

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 hra na hudobnom nástroji
  Špecifikácia:
  majstrovské zvládnutie hry na hudobnom nástroji
 • stupeň EKR 7 individuálna príprava a naštudovanie skladieb
 • stupeň EKR 7 voľba adekvátneho interpretačného prístupu
 • stupeň EKR 7 koordinácia kolektívneho naštudovania skladieb
 • stupeň EKR 7 interpretácia sólových úsekov orchestrálnych skladieb
 • stupeň EKR 6 štýlová analýza interpretovaného diela
 • stupeň EKR 6 komunikácia s vedúcimi nástrojových skupín

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie