Hudobný skladateľ

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Hudobný skladateľ

Hudobný skladateľ tvorí hudobné skladby, ktoré zapisuje formou hudobnej notácie, podľa ktorej dielo predvádzajú výkonní umelci.

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Composer
Komponista
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 2652 - Hudobníci, speváci a skladatelia
SK ISCO-08 2652006 - Hudobný skladateľ
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Hudobník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • umelecký talent
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 teória hudby
 • stupeň EKR 7 teória literatúry
 • stupeň EKR 7 novodobé kompozičné techniky
 • stupeň EKR 7 techniky vokálnej hudby
 • stupeň EKR 6 hudobná história
 • stupeň EKR 6 elektroakustická a multimediálna hudba
 • stupeň EKR 6 scénická a filmová hudba
 • stupeň EKR 6 hudobná estetika
 • stupeň EKR 5 etnomuzikologické poznatky
 • stupeň EKR 5 poznatky z dejín jazzu a populárnej hudby
 • stupeň EKR 5 práca so softvérom pri určitých odborných aplikáciách
  Špecifikácia:
  na hudobnú notáciu
 • stupeň EKR 7 inštrumentácia a zborová sadzba

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 hra na hudobnom nástroji
 • stupeň EKR 6 zosúladenie hudobných a mimohudobných aspektov scénickej a filmovej hudby
 • stupeň EKR 5 riešenie špeciálnych notačných úloh v počítačových programoch
 • stupeň EKR 7 ovládanie kompozičných techník novodobej hudby
 • stupeň EKR 6 ovládanie techník elektroakustickej hudby
 • stupeň EKR 6 uplatňovanie princípov hudobnej dramaturgie
 • stupeň EKR 7 ovládanie historických hudobných foriem a štýlov
 • stupeň EKR 7 kreatívna aplikácia znalostí hudobných nástrojov a techniky spevu pri tvorbe hudobných skladieb

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie