Člen speváckeho zboru

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Člen speváckeho zboru

Člen speváckeho zboru sa tvorivo podieľa na kolektívnej interpretácii vokálnych a vokálno-inštrumentálnych diel. Spolupracuje s vedúcim a členmi hlasovej skupiny.

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Member of the Choir
Zborista
Požadovaný stupeň vzdelania Vyššie odborné vzdelanie
viac...
NKR 5
EKR 5
ISCED 554
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 2652 - Hudobníci, speváci a skladatelia
SK ISCO-08 2652002 - Člen speváckeho zboru
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Spevák

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • umelecký talent
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 5 vokálna a vokálno-inštrumentálna literatúra
 • stupeň EKR 5 interpretačné štýly
  Špecifikácia:
  znalosť rôznorodých interpretačných štýlov
 • stupeň EKR 5 teoreticko-praktické problémy interpretácie
 • stupeň EKR 5 notový zápis
  Špecifikácia:
  znalosť notového zápisu
 • stupeň EKR 4 teória hudby
 • stupeň EKR 4 hudobná história
  Špecifikácia:
  orientácia v dejinách hudby a v jej historických súvislostiach

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 5 ovládanie techniky spevu
  Špecifikácia:
  zvládnutie techniky umeleckého spevného prejavu
 • stupeň EKR 5 zborová spevácka interpretácia príslušného žánru
 • stupeň EKR 5 sluchové rozlišovanie vokálno-intonačných prejavov
  Špecifikácia:
  vynikajúce sluchové rozlišovanie tónov, súzvukov a ich rytmického členenia
 • stupeň EKR 5 individuálna príprava a naštudovanie skladieb
 • stupeň EKR 5 interpretácia notového zápisu
  Špecifikácia:
  bez prípravy
 • stupeň EKR 4 voľba adekvátneho interpretačného prístupu
 • stupeň EKR 4 komunikácia so zbormajstrom a vedúcim hlasovej skupiny

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie