Scénický a kostýmový výtvarník

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Scénický a kostýmový výtvarník

Scénický a kostýmový výtvarník vytvára návrhy scénických alebo kostýmových výprav v divadle, filme a televízií a špeciálnych site specific projektov. Spolupracuje s odbornými pracovníkmi dielní pri realizácii a technologickom spracovaní návrhov a s režisérmi a technickými zložkami divadla, filmu a televízie v rámci skúšobného a produkčného procesu v divadle, filme a televízii.

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Scénograf
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 2651 - Výtvarní umelci
SK ISCO-08 2651004 - Scénický a kostýmový výtvarník
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Výtvarný umelec

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • umelecký talent
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 dejiny umenia
  Špecifikácia:
  dejiny divadla, dejiny filmu, dejiny architektúry, dejiny hudby
 • stupeň EKR 6 história výtvarného umenia
 • stupeň EKR 6 teória divadla a drámy
 • stupeň EKR 6 dejiny a teória scénografie a odievania
 • stupeň EKR 6 princípy a zásady fotografovania
  Špecifikácia:
  prehľad o základoch fotografovania a v oblasti tvorby fotografie
 • stupeň EKR 6 postupy kresby a maľby ľudskej figúry
 • stupeň EKR 6 zásady práce s farbou
  Špecifikácia:
  vzťah dekóru a objemu
 • stupeň EKR 6 grafické počítačové systémy CAD v odevníctve
 • stupeň EKR 6 grafické počítačové systémy CAD v architektúre
 • stupeň EKR 6 výtvarné techniky
  Špecifikácia:
  výtvarné a textilné techniky – maľba na textil, hodváb, batika, výšivka atď.
 • stupeň EKR 6 stavebná architektúra
  Špecifikácia:
  základy architektúry, nové materiály v architektúre
 • stupeň EKR 6 nové médiá v umení
  Špecifikácia:
  svetlo, 3D aplikácie
 • stupeň EKR 6 základy manažmentu umeleckého diela

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 zhotovovanie presných kópií slohových prvkov a dobových kostýmov
 • stupeň EKR 6 vytvorenie výtvarného a technologického návrhu scény a architektúry javiskového a audiovizuálneho diela, dokumentácia návrhov a ich realizácia
 • stupeň EKR 6 vytvorenie výtvarného návrhu odevu, dokumentácie a ich realizácia
 • stupeň EKR 6 kresba a maľba ľudskej figúry
 • stupeň EKR 6 obsluha grafických počítačových systémov CAD v odevníctve
 • stupeň EKR 6 obsluha grafických počítačových systémov CAD v architektúre
 • stupeň EKR 6 vykonávanie autorského dozoru nad výrobou scén a kostýmov
 • stupeň EKR 6 ručná maľba štetcom a ďalšími technikami
  Špecifikácia:
  maľba na textil, hodváb, batika, výšivka atď.
 • stupeň EKR 6 spolupráca na vytvorení svetelného dizajnu predstavenia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie