Umelecký maliar

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Umelecký maliar

Umelecký maliar tvorí výtvarné diela pomocou maliarskych technologických postupov, výtvarných prostriedkov a kompozičných princípov. Vyjadruje a transformuje výtvarné myšlienky, estetické názory a individuálne koncepty do realistických alebo abstraktných obrazov a malieb nanášaním farbiva na rôzne povrchy podľa konkrétnej zvolenej maliarskej techniky.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Akademický maliar
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
viac...
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 2651 - Výtvarní umelci
SK ISCO-08 2651003 - Umelecký maliar
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Výtvarný umelec

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • umelecký talent
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 základné pojmy vo výtvarnej tvorbe
  Špecifikácia:
  základné poznatky o výtvarnej tvorbe v rôznych oblastiach a odboroch výtvarného umenia z aspektu ich aplikácie v maliarskej tvorbe, kompozícia, náuka o farbe, semiotika
 • stupeň EKR 6 dejiny umenia
 • stupeň EKR 6 história výtvarného umenia
  Špecifikácia:
  dejiny maliarstva
 • stupeň EKR 6 súčasné trendy vo výtvarnom umení
 • stupeň EKR 6 autorskoprávna ochrana výtvarného diela
 • stupeň EKR 6 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 6 základy manažmentu umeleckého diela
 • stupeň EKR 6 výtvarné techniky
  Špecifikácia:
  špecifiká a spôsoby aplikácie maliarskych technológií
 • stupeň EKR 6 umelecká maľba
 • stupeň EKR 6 estetika
 • stupeň EKR 6 vlastnosti maliarskych materiálov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 samostatné spracovanie výtvarného zámeru konkrétnou technikou maľby
  Špecifikácia:
  samostatné spracovanie výtvarného zámeru rozmanitými maliarskymi technikami – technológiami (druhmi farieb/farbív/pigmentov) na príslušné podkladové materiály (povrchy) bez ohľadu na ich veľkosť a proporcie s cieľom vytvoriť umelecké dielo
 • stupeň EKR 6 orientácia v podkladoch a technickej dokumentácii na vykonávanie slohovej a modernej maľby
  Špecifikácia:
 • stupeň EKR 6 voľba postupu práce, spôsobov spracovania, nástrojov a materiálov na vykonávanie umeleckej maľby
 • stupeň EKR 6 analyzovanie a hodnotenie postupov spracovania maliarskych materiálov z technologického, funkčného a estetického hľadiska
 • stupeň EKR 6 príprava podmienok, prostredia, pomôcok, náradia a materiálov na samostatnú alebo kolektívnu realizáciu výtvarného diela maliarskymi technikami
  Špecifikácia:
  príprava podmienok po dohotovení výtvarného diela na jeho inštaláciu a prípadnú ochranu pred poškodením
 • stupeň EKR 6 vytváranie umeleckých malieb
  Špecifikácia:
  maľba portrétov, figurálna maľba, krajinárska maľba, maľba zátiší a kompozícií, abstraktná maľba, koláž a performance s použitím maliarskych techník

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie