Umelecký maliar

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Umelecký maliar tvorí výtvarné diela pomocou maliarskych technologických postupov, výtvarných prostriedkov a kompozičných princípov. Vyjadruje a transformuje výtvarné myšlienky, estetické názory a individuálne koncepty do realistických alebo abstraktných obrazov a malieb nanášaním farbiva na rôzne povrchy podľa konkrétnej zvolenej maliarskej techniky.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Alternatívne názvy
Akademický maliar
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
viac...
SKKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
2651 - Výtvarní umelci
SK ISCO-08
2651003 - Umelecký maliar
Divízia SK NACE Rev. 2
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Výtvarný umelec

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
osobnostný rozvoj
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
umelecký talent
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
informačná gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
základné pojmy vo výtvarnej tvorbe
Špecifikácia:
základné poznatky o výtvarnej tvorbe v rôznych oblastiach a odboroch výtvarného umenia z aspektu ich aplikácie v maliarskej tvorbe, kompozícia, náuka o farbe, semiotika
6
dejiny umenia
6
história výtvarného umenia
Špecifikácia:
dejiny maliarstva
6
súčasné trendy vo výtvarnom umení
6
autorskoprávna ochrana výtvarného diela
6
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
6
základy manažmentu umeleckého diela
6
výtvarné techniky
Špecifikácia:
špecifiká a spôsoby aplikácie maliarskych technológií
6
umelecká maľba
6
estetika
6
vlastnosti maliarskych materiálov
6

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
samostatné spracovanie výtvarného zámeru konkrétnou technikou maľby
Špecifikácia:
samostatné spracovanie výtvarného zámeru rozmanitými maliarskymi technikami – technológiami (druhmi farieb/farbív/pigmentov) na príslušné podkladové materiály (povrchy) bez ohľadu na ich veľkosť a proporcie s cieľom vytvoriť umelecké dielo
6
orientácia v podkladoch a technickej dokumentácii na vykonávanie slohovej a modernej maľby
Špecifikácia:
6
voľba postupu práce, spôsobov spracovania, nástrojov a materiálov na vykonávanie umeleckej maľby
6
analyzovanie a hodnotenie postupov spracovania maliarskych materiálov z technologického, funkčného a estetického hľadiska
6
príprava podmienok, prostredia, pomôcok, náradia a materiálov na samostatnú alebo kolektívnu realizáciu výtvarného diela maliarskymi technikami
Špecifikácia:
príprava podmienok po dohotovení výtvarného diela na jeho inštaláciu a prípadnú ochranu pred poškodením
6
vytváranie umeleckých malieb
Špecifikácia:
maľba portrétov, figurálna maľba, krajinárska maľba, maľba zátiší a kompozícií, abstraktná maľba, koláž a performance s použitím maliarskych techník
6

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa