Umelecký sochár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Umelecký sochár

Umelecký sochár tvorí hmotné výtvarné diela pomocou sochárskych technologických postupov, výtvarných prostriedkov a kompozičných princípov. Vyjadruje a transformuje výtvarné myšlienky, estetické názory a individuálne koncepty do trojrozmerných realistických alebo abstraktných foriem tvarovaním a opracovávaním sochárskych materiálov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Akademický sochár
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 2651 - Výtvarní umelci
SK ISCO-08 2651002 - Umelecký sochár
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Výtvarný umelec

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • umelecký talent
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 špecifiká a spôsoby aplikácie sochárskych technológií
 • stupeň EKR 6 vlastnosti sochárskych materiálov a ich statika
 • stupeň EKR 6 základné pojmy vo výtvarnej tvorbe
  Špecifikácia:
  kompozícia, náuka o farbe, semiotika, sémantika
 • stupeň EKR 6 dejiny umenia
 • stupeň EKR 6 história výtvarného umenia
  Špecifikácia:
  dejiny sochárstva
 • stupeň EKR 6 súčasné trendy vo výtvarnom umení
 • stupeň EKR 6 autorskoprávna ochrana výtvarného diela
 • stupeň EKR 6 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 6 základy manažmentu umeleckého diela

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 samostatné spracovanie výtvarného zámeru, štúdium podkladov a technickej dokumentácie na odlievanie plastík, sôch, zvonov a reliéfov z rôznych sochárskych materiálov
 • stupeň EKR 6 zhotovovanie sôch a plastík podľa výtvarných návrhov a historických vzorov
 • stupeň EKR 6 analyzovanie a hodnotenie postupov spracovania sochárskych materiálov z technologického, funkčného a estetického hľadiska
 • stupeň EKR 6 voľba postupu práce, spôsobov spracovania, nástrojov, pomôcok a materiálov na zhotovovanie sochárskych diel
 • stupeň EKR 6 obsluha programovateľných zariadení na spracovanie sochárskych materiálov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie