Umelecký reštaurátor

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Umelecký reštaurátor

Umelecký reštaurátor vykonáva a riadi odborné konzervátorské a reštaurátorské úkony pri záchrane a obnove výtvarných diel, diel úžitkového umenia, umeleckých remesiel, knižných artefaktov a archívnych dokumentov, vrátane kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov múzeí a galérií.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 200/1994 Z.z. o Komore reštaurátorov a výkone reštaurátorskej činnosti jej členov v znení zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Zákon č. 200/1994 Z.z. o Komore reštaurátorov a výkone reštaurátorskej činnosti jej členov v znení zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08 2651 - Výtvarní umelci
SK ISCO-08 2651001 - Umelecký reštaurátor
Divízia SK NACE Rev. 2 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
Príslušnosť k povolaniu Špecialista reštaurátor

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • umelecký talent
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 umelecká maľba
 • stupeň EKR 7 umelecké sochárstvo
 • stupeň EKR 7 výtvarné techniky
 • stupeň EKR 7 dejiny umenia
  Špecifikácia:
  teória a dejiny umenia a umeleckých remesiel, teória a dejiny architektúry, urbanizmu a stavebníctva
 • stupeň EKR 7 technológie a materiály v reštaurátorstve
 • stupeň EKR 7 zásady a postupy reštaurátorských prác
 • stupeň EKR 6 právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
 • stupeň EKR 5 princípy a zásady fotografovania
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 technologické postupy výroby, zhotovovania a opráv materiálov podľa zamerania reštaurátorskej činnosti
  Špecifikácia:
  výtvarné umenie, drevo, kameň, koža, textílie, film a pod.
 • stupeň EKR 7 etické princípy reštaurovania

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 analýza sochárskych výtvarných diel z hľadiska použitých techník, technológií a materiálov
  Špecifikácia:
  sochárskych, maliarskych diel
 • stupeň EKR 7 voľba postupu práce, potrebných nástrojov, pomôcok a materiálov pri reštaurovaní a obnove pôvodného stavu maliarskych prác umeleckého remesla
 • stupeň EKR 7 spracovanie reštaurátorských správ, vrátane dokumentácie a interpretácie dosiahnutých výsledkov
 • stupeň EKR 7 reštaurovanie výtvarných diel, diel úžitkového umenia, umeleckých remesiel, knižných artefaktov, archívnych dokumentov a výtvarných súčastí architektúry podľa špecializácie
 • stupeň EKR 6 spolupráca s ďalšími profesiami pri výkone reštaurátorskej činnosti
 • stupeň EKR 7 zhotovovanie kópií umeleckých diel
 • stupeň EKR 5 fotografovanie a zhotovovanie technickej a dokumentačnej fotografie v ateliéri, v interiéri i v exteriéri

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o zápise do zoznamu členov Komory reštaurátorov podľa zákona č. 200/1994 Z.z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov v znení zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 5)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie