Hudobný textár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Hudobný textár

Hudobný textár vytvára artificiálne jazykové útvary, texty vokálno-inštrumentálnych skladieb umelých a populárnych piesní.

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 2641 - Spisovatelia a podobní autori
SK ISCO-08 2641005 - Hudobný textár
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Spisovateľ (textár)

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • umelecký talent
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 hudobná história
  Špecifikácia:
  dejiny hudby so zacielením na vokálnu a vokálno-inštrumentálnu tvorbu
 • stupeň EKR 4 teória hudby
  Špecifikácia:
  základné hudobno-teoretické poznatky
 • stupeň EKR 4 literárna história
  Špecifikácia:
  dejiny literatúry a jej historické, sociálne a kultúrne súvislosti
 • stupeň EKR 4 štylistika
 • stupeň EKR 4 literárna komunikácia
  Špecifikácia:
  literárna komunikácia ako súčasť širšieho kultúrneho diania
 • stupeň EKR 4 teória literatúry
  Špecifikácia:
  rytmus, rým, verš, stopa, symbol, štylistické figúry, trópy, viazaný a voľný verš a i.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 adekvátne dramaturgické rozvrhnutie hudobného textu
 • stupeň EKR 4 estetické vcítenie sa do charakteru textom podkladanej hudby
 • stupeň EKR 4 zosúladenie rytmiky textu s rytmickou štruktúrou hudby
 • stupeň EKR 4 zapracovanie požadovaných úprav hudobného textu zo strany skladateľa, resp. interpreta
  Špecifikácia:
  flexibilné reagovanie na požadované úpravy hudobného textu zo strany skladateľa, resp. interpreta
 • stupeň EKR 4 vyjadrenie zamýšľaného obsahu hudobného textu
  Špecifikácia:
  stručné, výstižné vyjadrenie obsahu hudobného textu
 • stupeň EKR 4 aplikácia individuálneho autorského rukopisu a štýlu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie