Dramatik 

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Dramatik 

Dramatik vykonáva autorskú činnosť pri písaní dramatickej literatúry alebo drámy rôznych žánrov. Píše dramatické texty na ich realizáciu na javisku, príp. v rozhlase hercami alebo ako literárne diela v dramatickej forme.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Divadelný autor
Dramatický autor
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 2641 - Spisovatelia a podobní autori
SK ISCO-08 2641003 - Dramatik
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Spisovateľ (textár)

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • umelecký talent
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 teória divadla a drámy
 • stupeň EKR 7 tvorivé písanie
 • stupeň EKR 6 filozofia
 • stupeň EKR 6 teória literatúry
 • stupeň EKR 6 história
 • stupeň EKR 6 literárna história
 • stupeň EKR 6 jazyk a štylistika v médiách a publikáciách
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 štruktúra drámy
  Špecifikácia:
  jej zákonitosti a teoretické aspekty kompozície
 • stupeň EKR 7 teória žánrov
 • stupeň EKR 6 psychológia osobnosti

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 autorské úpravy dramatických textov a libriet
 • stupeň EKR 7 aplikácia individuálneho autorského rukopisu a štýlu
 • stupeň EKR 6 tvorivá reakcia na podnety a problémy rôznych disciplín umenia a spoločenskej praxe
 • stupeň EKR 7 tvorba dramatických textov
  Špecifikácia:
  písanie štrukturovaného dramatického textu
 • stupeň EKR 7 tvorba dramatických dialógov
  Špecifikácia:
  písanie živého dramatického dialógu
 • stupeň EKR 7 konštruovanie dramatických situácií
 • stupeň EKR 7 umelecká interpretácia sveta a jej transpozícia do oblasti dramatickej tvorby
  Špecifikácia:
  umelecká interpretácia sveta a jej transpozícia do dramatického textu
 • stupeň EKR 7 posudzovanie vlastnej tvorby a jej uplatňovanie v kontexte súčasných umeleckých tendencií a trendov
  Špecifikácia:
  v divadelnej a rozhlasovej praxi
 • stupeň EKR 6 spolupráca s médiami v rámci verejnej prezentácie diela
 • stupeň EKR 7 spolupráca s ďalšími divadelnými profesiami na tvorbe výsledného diela
  Špecifikácia:
  napr. spolupráca s choreografom, dramaturgom, skladateľom
 • stupeň EKR 7 ovládanie literárneho jazyka a štylistiky
  Špecifikácia:
  dokonalé ovládanie literárneho jazyka a štylistiky
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie