Spisovateľ

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Spisovateľ

Spisovateľ kreatívne tvorí originálny literárny text umeleckého, populárno-náučného, esejistického alebo odborného charakteru.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Literát
Prozaik
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné všeobecné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 344
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 2641 - Spisovatelia a podobní autori
SK ISCO-08 2641001 - Spisovateľ
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Spisovateľ (textár)

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • umelecký talent
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 rečníctvo, rétorika
 • stupeň EKR 4 zásady žurnalistickej tvorby
 • stupeň EKR 4 edičná činnosť
 • stupeň EKR 4 problematika grantov a grantovej politiky
 • stupeň EKR 4 základy manažmentu umeleckého diela
 • stupeň EKR 4 marketing v kultúre a umení
 • stupeň EKR 4 jazyk a štylistika v médiách a publikáciách
 • stupeň EKR 4 literárna história
 • stupeň EKR 4 tvorivé písanie
 • stupeň EKR 4 autorské právo, priemyselná právna ochrana
 • stupeň EKR 4 teória literatúry
 • stupeň EKR 4 literárna komunikácia
  Špecifikácia:
  literárna komunikácia ako súčasť širšieho kultúrneho diania
 • stupeň EKR 4 prozaická tvorba

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 tvorba literárnych textov
  Špecifikácia:
  spravidla prozaických diel, populárno-náučných, esejistických a odborných textov
 • stupeň EKR 4 vyjadrenie zamýšľaného obsahu literárneho textu
 • stupeň EKR 4 interpretácia literárneho textu
 • stupeň EKR 4 umelecká interpretácia sveta a jej transpozícia do oblasti literárnej tvorby
 • stupeň EKR 4 komunikácia a spolupráca s vydavateľstvom pri príprave publikácie na vydanie
 • stupeň EKR 4 rozdelenie textu literárneho diela do odpovedajúcich celkov pri čítaní na pokračovanie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie