Bibliograf špecialista

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Bibliograf špecialista Bibliograf špecialista vykonáva špecializované odborné činnosti v oblasti bibliografickej registrácie a služieb. Pripravuje koncepčné a metodické materiály na odborné bibliografické spracovanie a sprístupňovanie dokumentov. Vytvára špecializované bibliografické databázy, tvorí a rediguje bibliografické súpisy. Využíva sekundárne informačné zdroje na poskytovanie špecializovaných knižnično-informačných služieb. Podieľa sa na tvorbe súbežnej a retrospektívnej národnej bibliografie, tvorbe špeciálnej bibliografie a na výskume dejín knižnej kultúry. Vytvára a zostavuje bibliografické a odborné diela v súlade s profiláciou knižnice. Eviduje publikačnú a umeleckú činnosť pedagogických a vedecko-výskumných zamestnancov, prípadne ostatných zamestnancov inštitúcie. Realizuje bibliografické a rešeršné služby na úrovni odboru, vednej disciplíny či témy, zabezpečuje podporu a bibliograficko-informačnú prípravu výskumu, asistuje pri prieskume a vyhľadávaní možností publikovania vo vede. Zabezpečuje...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64313/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
EN Bibliographer
EN Subject bibliographer
SK Bibliograf špecialista na retrospektívnu bibliografiu
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2622
SK ISCO-08
2622004
ESCO
993
SK NACE Rev. 2
J63,R91
CPA 2015
J63,R91
Príslušnosť k povolaniu
2622004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
história Slovenska a strednej Európy
Príznak: Sektorová (21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štátna informačná, kultúrna, vedná a technická politika
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
inštitucionálne prostredie, poslanie, zameranie a stratégia knižnice, resp. informačného pracoviska
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy individuálnej a kolektívnej práce s používateľmi knižničných a informačných služieb
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
automatizovaný knižnično-informačný systém v relevantných moduloch
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informačné procesy knižnice, resp. informačného pracoviska
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy spracovávania rešerší
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektronické informačné zdroje a vyhľadávacie nástroje
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Interné a externé - plnotextové databázy, licencované a voľne dostupné elektronické informačné zdroje.
Perspektíva: Aktuálna
7
normy, štandardy a metódy spracovania informačných zdrojov
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Vrátane bibliografických noriem a štandardov.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy bibliografického spracovania dokumentov
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bibliometrické a informetrické metódy
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informačné správanie tvorcov a používateľov informácií
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a nástroje organizácie informácií a poznania v digitálnom prostredí
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti knihovníctva
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady digitalizácie dokumentov
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
literárna história
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovanie a rozvíjanie koncepcie bibliograficko-informačných služieb
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Vo väzbe na informačné potreby, na charakter dokumentov, na obmedzenia dané prostredím v súlade so systémom doplňovania, spracovania, uchovávania, ochrany a sprístupňovania dokumentov a informácií.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie a realizácia komplexných postupov na vyhľadávanie informácií s použitím relevantného selekčného jazyka
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: S cieľom zahrnutia všetkých dostupných informačných zdrojov.
Perspektíva: Aktuálna
7
formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formálna a obsahová analýza dokumentov, menné a vecné spracovanie dokumentov
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: S použitím príslušných národných a medzinárodných noriem a štandardov.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a spracovanie zložitých informačných požiadaviek používateľov knižnično-informačných služieb
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Vypracovanie najvhodnejšej stratégie ich zodpovedania.
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na výskume možností aplikácie nových technológií pri dokumentovaní a prezentácii kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba súbežnej a retrospektívnej národnej, regionálnej alebo tematickej bibliografie
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie dát prostredníctvom informačných a komunikačných systémov
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Aplikáciou príslušných metód, postupov a nástrojov.
Perspektíva: Aktuálna
7
bibliografická registrácia a evidencia publikačnej činnosti a ohlasov pedagogických a vedecko-výskumných pracovníkov
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie špecializovaných katalógov a databáz
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Napr. rukopisov, prvotlačí, vzácnych tlačí, špeciálnych dokumentov.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava koncepčných a metodických materiálov na odborné bibliografické spracovanie a sprístupňovanie dokumentov
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhľadávanie a identifikácia rôznych typov interných aj externých informačných zdrojov, bibliografických a faktografických informácií, overovanie ich relevantnosti, hodnovernosti a kvality
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie informácií prostredníctvom informačných produktov a knižnično-informačných služieb
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: V spracovanej a používateľovi prístupnej podobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
odborná komunikácia s používateľmi knižnice
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Najmä rozvíjanie spolupráce pamäťových inštitúcií v informačnom a elektronickom prostredí.
Perspektíva: Aktuálna
7
participácia na organizovaní odborných knihovníckych, bibliografických a informačných podujatí a aktivít
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Regionálneho, celoštátneho a medzinárodného významu.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?