Bibliograf špecialista

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Bibliograf špecialista

Bibliograf špecialista vykonáva špecializované odborné činnosti v oblasti bibliografickej registrácie a služieb. Pripravuje koncepčné a metodické materiály na odborné bibliografické spracovanie a sprístupňovanie dokumentov. Vytvára špecializované bibliografické databázy, tvorí a rediguje bibliografické súpisy. Využíva sekundárne informačné zdroje na poskytovanie špecializovaných knižnično-informačných služieb.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2622 - Špecialisti v knihovníctve a v podobných odboroch
SK ISCO-08 2622004 - Bibliograf špecialista
Divízia SK NACE Rev. 2 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
Príslušnosť k povolaniu Špecialista kultúrneho dedičstva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 autorské právo, priemyselná právna ochrana
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
 • stupeň EKR 4 práca so softvérom pri určitých odborných aplikáciách
 • stupeň EKR 4 princípy digitalizácie dokumentov a knižných fondov
 • stupeň EKR 4 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 inštitucionálne prostredie, poslanie, zameranie a stratégia knižnice, resp. informačného pracoviska
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti knihovníctva
 • stupeň EKR 7 štátna informačná, kultúrna, vedná a technická politika
 • stupeň EKR 7 informačné procesy knižnice, resp. informačného pracoviska/inštitúcie
 • stupeň EKR 7 normy, štandardy a metódy spracovania informačných zdrojov
  Špecifikácia:
  vrátane bibliografických noriem a štandardov
 • stupeň EKR 7 metódy informačného prieskumu a spracovávania rešerší
 • stupeň EKR 7 elektronické informačné zdroje a vyhľadávacie nástroje
  Špecifikácia:
  interné a externé - plnotextové databázy, licencované a voľne dostupné elektronické informačné zdroje
 • stupeň EKR 7 automatizovaný knižnično-informačný systém v relevantných moduloch
 • stupeň EKR 7 formy a metódy individuálnej a kolektívnej práce s používateľmi knižničných a informačných služieb
 • stupeň EKR 7 postupy bibliografického spracovania dokumentov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
 • stupeň EKR 7 tvorba priebežnej a retrospektívnej národnej, regionálnej alebo tematickej bibliografie
 • stupeň EKR 7 poskytovanie informácií prostredníctvom informačných produktov a knižnično-informačných služieb
  Špecifikácia:
  v spracovanej a používateľovi prístupnej podobe
 • stupeň EKR 7 vyhľadávanie a identifikácia rôznych typov interných aj externých informačných zdrojov, bibliografických a faktografických informácií, overovanie ich relevantnosti, hodnovernosti a kvality
 • stupeň EKR 7 vypracovanie a realizácia komplexných postupov na vyhľadávanie informácií s použitím relevantného selekčného jazyka
  Špecifikácia:
  s cieľom zahrnutia všetkých dostupných informačných zdrojov
 • stupeň EKR 7 vypracovanie a rozvíjanie koncepcie bibliograficko-informačných služieb
  Špecifikácia:
  vo väzbe na informačné potreby, na charakter dokumentov, na obmedzenia dané prostredím v súlade so systémom doplňovania, spracovania, uchovávania, ochrany a sprístupňovania dokumentov a informácií
 • stupeň EKR 7 analýza a spracovanie zložitých informačných požiadaviek používateľov knižnično-informačných služieb
  Špecifikácia:
  vypracovanie najvhodnejšej stratégie ich zodpovedania
 • stupeň EKR 7 spracovanie dát prostredníctvom informačných a komunikačných systémov
  Špecifikácia:
  aplikáciou príslušných metód, postupov a nástrojov
 • stupeň EKR 7 formálna a obsahová analýza dokumentov, menná a vecná katalogizácia dokumentov
  Špecifikácia:
  s použitím príslušných národných a medzinárodných noriem a štandardov
 • stupeň EKR 7 príprava koncepčných a metodických materiálov na odborné bibliografické spracovanie a sprístupňovanie dokumentov
 • stupeň EKR 7 bibliografická registrácia a evidencia publikačnej činnosti a ohlasov pedagogických a vedecko-výskumných pracovníkov
 • stupeň EKR 7 vytváranie špecializovaných katalógov a databáz
  Špecifikácia:
  napr. rukopisov, prvotlačí, vzácnych tlačí, špeciálnych dokumentov
 • stupeň EKR 7 participácia na organizovaní odborných knihovníckych, bibliografických a informačných podujatí a aktivít
  Špecifikácia:
  regionálneho, celoštátneho a medzinárodného významu
 • stupeň EKR 7 odborná komunikácia s používateľmi knižnice
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie