Dokumentarista, informačný špecialista

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Dokumentarista, informačný špecialista Dokumentarista, informačný špecialista vykonáva špecializované odborné knihovnícke, bibliografické, referenčné a informačné činnosti spojené s poskytovaním špecializovaných informačných služieb pre potreby vzdelávacích a výskumných inštitúcií, zdravotníckych zariadení, organizácií štátnej správy, verejnej správy, podnikateľských subjektov, združení a spoločností. Vytvára koncepcie a koordinuje procesy získavania, spracovania a sprístupňovania odborných dokumentov a informácií v relevantných vedných odboroch spoločenských, prírodných alebo technických vied. Zabezpečuje manažment informácií a informačných zdrojov, vrátane externých digitálnych zdrojov. Poskytuje rešeršné a referenčné služby. Realizuje expertné činnosti, najmä študijno-rozborovú činnosť, vypracúva technicko-ekonomické štúdie, analýzy a rozbory. Koordinuje systémovú analýzu pre dokumentový informačný systém, knižničný systém a digitálnu knižnicu. Podieľa sa na rozvíjaní konceptu knižničnej a informačnej vedy reflektujúc me...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64312/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SK Referenčný knihovník
EN Subject librarian
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2622
SK ISCO-08
2622003
ESCO
993
SK NACE Rev. 2
J63,R91
CPA 2015
J63,R91
Príslušnosť k povolaniu
2622003

Kompetencie

Matematická gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
5
štátna informačná, kultúrna, vedná a technická politika
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálna komunikácia a médiá v sieťovom prostredí
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, postupy a metódy budovania, odbornej správy, revízie a ochrany knižničných fondov
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
automatizovaný knižnično-informačný systém v relevantných moduloch
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informačné procesy knižnice, resp. informačného pracoviska
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektronické informačné zdroje a vyhľadávacie nástroje
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy informačného prieskumu a spracovávania rešerší s využitím selekčného jazyka
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
normy, štandardy a metódy spracovania informačných zdrojov
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy individuálnej a kolektívnej práce s používateľom knižničných a informačných služieb
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
inštitucionálne prostredie, poslanie, zameranie a stratégia knižnice
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Resp. informačného pracoviska/inštitúcie.
Perspektíva: Aktuálna
7
bibliometrické a informetrické metódy
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informačné správanie tvorcov a používateľov informácií
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a nástroje organizácie informácií a poznania v digitálnom prostredí
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Zásady ochrany duševného vlastníctva.
Perspektíva: Aktuálna
5
právne predpisy a základné pojmy v oblasti knihovníctva
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
akvizícia
Príznak: Sektorová (18) ?
Špecifikácia: Akvizičná politika informačného pracoviska.
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
knižničné a informačné služby
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Vrátane metód spracovávania rešerší.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady digitalizácie dokumentov
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovanie a zabezpečovanie komplexného systému získavania a poskytovania informácií podľa požiadaviek danej organizácie
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie a rozvíjanie koncepcie bibliograficko-informačných služieb
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: S ohľadom na informačné potreby, na charakter dokumentov, na obmedzenia dané prostredím v súlade so systémom doplňovania, spracovania a sprístupňovania informácií.
Perspektíva: Aktuálna
7
formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie technicko-ekonomických štúdií, analýz a rozborov v dokumentaristike
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a spracovanie jednoduchých informačných požiadaviek, potrieb a očakávaní používateľov knižnično-informačných služieb
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formálna a obsahová analýza dokumentov, menné a vecné spracovanie dokumentov
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: S použitím príslušných národných a medzinárodných noriem a štandardov.
Perspektíva: Aktuálna
7
študijno-rozborová činnosť v dokumentaristike
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odborné zabezpečovanie knižnično-informačných činností pracoviska
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhľadávanie a identifikácia rôznych typov externých aj interných informačných zdrojov, bibliografických a faktografických informácií, overovanie ich relevantnosti, hodnovernosti a kvality
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
implementácia akvizičnej politiky informačného pracoviska do praxe
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovanie dát prostredníctvom informačných a komunikačných systémov
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Aplikáciou príslušných metód, postupov a nástrojov.
Perspektíva: Aktuálna
7
odborné spracovávanie, uchovávanie, ochrana a sprístupňovanie digitálnych dokumentov
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
bibliografická registrácia a evidencia publikačnej činnosti a ohlasov pedagogických a vedecko-výskumných pracovníkov
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie špecializovaných katalógov a databáz
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhľadávanie a identifikácia rôznych typov interných aj externých informačných zdrojov, bibliografických a faktografických informácií, overovanie ich relevantnosti, hodnovernosti a kvality
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
preklady textov z/do cudzích jazykov
Príznak: Sektorová (24) ?
Špecifikácia: Preklady z cudzojazyčnej odbornej literatúry.
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie informácií prostredníctvom informačných produktov a knižnično-informačných služieb
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: V spracovanej a používateľovi prístupnej podobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
odborná komunikácia s používateľmi knižnice
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie nadstavbových a špecializovaných knižnično-informačných, metodických a referenčných služieb
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Vrátane základných knižnično-informačných a referenčných služieb.
Perspektíva: Aktuálna
7
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
participácia na organizovaní odborných knihovníckych, bibliografických a informačných podujatí a aktivít
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?