Dokumentarista, informačný špecialista

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Dokumentarista, informačný špecialista

Dokumentarista, informačný špecialista vykonáva špecializované odborné knihovnícke, bibliografické, referenčné a informačné činnosti spojené s poskytovaním špecializovaných informačných služieb pre potreby vzdelávacích a výskumných inštitúcií, zdravotníckych zariadení, organizácií štátnej správy, podnikateľských subjektov, združení a spoločností. Vytvára koncepcie a koordinuje procesy získavania, spracovania a sprístupňovania odborných dokumentov a informácií v relevantných vedných odboroch spoločenských, prírodných alebo technických vied. Zabezpečuje manažment informácií a informačných zdrojov. Poskytuje rešeršné a referenčné služby.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Referenčný knihovník
Subject Librarian
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 2622 - Špecialisti v knihovníctve a v podobných odboroch
SK ISCO-08 2622003 - Dokumentarista, vedecko-informačný špecialista
Divízia SK NACE Rev. 2 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
Príslušnosť k povolaniu Špecialista kultúrneho dedičstva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 zásady a postupy budovania, spracovania a katalogizácie informačných, knižných a archívnych fondov
 • stupeň EKR 7 knihovnícke a informačné služby
  Špecifikácia:
  vrátane metód spracovávania rešerší
 • stupeň EKR 4 autorské právo, priemyselná právna ochrana
  Špecifikácia:
  zásady ochrany duševného vlastníctva
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
 • stupeň EKR 4 práca so softvérom pri určitých odborných aplikáciách
 • stupeň EKR 4 princípy digitalizácie dokumentov a knižných fondov
 • stupeň EKR 4 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 inštitucionálne prostredie, poslanie, zameranie a stratégia knižnice
  Špecifikácia:
  resp. informačného pracoviska/inštitúcie
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti knihovníctva
 • stupeň EKR 7 štátna informačná, kultúrna, vedná a technická politika
 • stupeň EKR 7 informačné procesy knižnice, resp. informačného pracoviska/inštitúcie
 • stupeň EKR 7 normy, štandardy a metódy spracovania informačných zdrojov
 • stupeň EKR 7 elektronické informačné zdroje a nástroje
  Špecifikácia:
  interné a externé - plnotextové databázy, licencované a voľne dostupné elektronické informačné zdroje a pod.
 • stupeň EKR 7 automatizovaný knižnično-informačný systém v relevantných moduloch
 • stupeň EKR 7 formy a metódy individuálnej a kolektívnej práce s používateľom knižničných a informačných služieb

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
 • stupeň EKR 7 preklady textov z/do cudzích jazykov
  Špecifikácia:
  preklady z cudzojazyčnej odbornej literatúry
 • stupeň EKR 7 vypracovanie a zabezpečovanie komplexného systému získavania a poskytovania informácií podľa požiadaviek danej organizácie
 • stupeň EKR 7 odborné zabezpečovanie knižnično-informačných činností pracoviska
 • stupeň EKR 7 poskytovanie informácií prostredníctvom informačných produktov a knižnično-informačných služieb
  Špecifikácia:
  v spracovanej a používateľovi prístupnej podobe
 • stupeň EKR 7 analýza a spracovanie jednoduchých informačných požiadaviek, potrieb a očakávaní používateľov knižnično-informačných služieb
 • stupeň EKR 7 formálna a obsahová analýza dokumentov, menná a vecná katalogizácia dokumentov
  Špecifikácia:
  s použitím príslušných národných a medzinárodných noriem a štandardov
 • stupeň EKR 7 poskytovanie nadstavbových a špecializovaných knižnično-informačných, metodických a referenčných služieb
  Špecifikácia:
  vrátane základných knižnično-informačných a referenčných služieb
 • stupeň EKR 7 vyhľadávanie a identifikácia rôznych typov externých aj interných informačných zdrojov, bibliografických a faktografických informácií, overovanie ich relevantnosti, hodnovernosti a kvality
 • stupeň EKR 6 implementácia akvizičnej politiky informačného pracoviska do praxe
 • stupeň EKR 7 vypracovanie a rozvíjanie koncepcie bibliograficko-informačných služieb
  Špecifikácia:
  s ohľadom na informačné potreby, na charakter dokumentov, na obmedzenia dané prostredím v súlade so systémom doplňovania, spracovania a sprístupňovania informácií
 • stupeň EKR 7 spracovanie dát prostredníctvom informačných a komunikačných systémov
  Špecifikácia:
  aplikáciou príslušných metód, postupov a nástrojov
 • stupeň EKR 6 odborné spracovávanie, uchovávanie, ochrana a sprístupňovanie digitálnych dokumentov
 • stupeň EKR 7 evidencia publikačnej činnosti a ohlasov pedagogických a vedecko-výskumných pracovníkov
 • stupeň EKR 7 študijno-rozborová činnosť
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie technicko-ekonomických štúdií, analýz a rozborov
 • stupeň EKR 7 odborná komunikácia s používateľmi knižnice
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie