Výskumno-metodický pracovník v knihovníctve

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Výskumno-metodický pracovník v knihovníctve Výskumno-metodický pracovník v knihovníctve realizuje základný alebo aplikovaný výskum v oblasti knižničnej a informačnej vedy, dejín knižnej kultúry, retrospektívnej bibliografie a v oblasti rukopisov, starých a vzácnych tlačí. Koordinuje knižničné činnosti a spracúva koncepčné a strategické materiály na inštitucionálnej, regionálnej alebo národnej úrovni. Usmerňuje odborné špecializované knihovnícke, bibliografické a informačné činnosti. Vedie samostatné projekty a prípravu metodických materiálov v rámci tímov. Tvorivo rieši najzložitejšie úlohy metodického charakteru vnútroknižničného, regionálneho, krajského, celoštátneho alebo medzinárodného dosahu. Rozvíja znalostnú bázu o podstate komunikácie informácií, sleduje trendy v odbore a globálne zmeny, vrátane poznania zmien technológií a aplikácie metodológie digital humanities. Navrhuje opatrenia na skvalitnenie činnosti knižničného systému. Vypracováva metodiky, nové pracovné postupy v spolupráci s ďalšími špecialistami. Participuje...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64311/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SK Metodik odborných knihovníckych činností
SK Výskumný pracovník knižnice
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 72 mesiacov.
ISCO-08
2622
SK ISCO-08
2622002
ESCO
993
SK NACE Rev. 2
J63,M72,R91
CPA 2015
J63,M72,R91
Príslušnosť k povolaniu
2622002

Kompetencie

Matematická gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Technická gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy výskumnej činnosti v knihovníctve
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: V knihovníctve.
Perspektíva: Aktuálna
7
štátna informačná, kultúrna, vedná a technická politika
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Základy projektového manažmentu.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálna komunikácia a médiá v sieťovom prostredí
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, postupy a metódy budovania, odbornej správy, revízie a ochrany knižničných fondov
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Vrátane sprístupňovania tradičných a špeciálnych typov dokumentov.
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy individuálnej a kolektívnej práce s používateľmi knižničných a informačných služieb
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informačné procesy knižnice, resp. informačného pracoviska
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dokumenty, smernice a odporúčania medzinárodných knihovníckych organizácií
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: IFLA, EBLIDA a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy automatizácie knižnično-informačných činností
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektronické informačné zdroje a vyhľadávacie nástroje
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Interné a externé - plnotextové databázy, licencované a voľne dostupné elektronické informačné zdroje a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
dejiny knižnej kultúry, dejiny knižníc
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady práce s rukopismi, starými a vzácnymi tlačami, historickými dokumentmi a historickými knižničnými fondmi
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
inštitucionálne prostredie, poslanie, zameranie a stratégia knižnice
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti knihovníctva
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy analýzy štatistického vyhodnocovania
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
knižničné a informačné služby
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady digitalizácie dokumentov
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie koncepčných a rozvojových materiálov, projektov a vývojových prác v knihovníctve
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: V oblasti knihovníctva.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba a aplikácia metód a postupov výskumnej činnosti v knihovníctve
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: V oblasti knihovníctva.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie metodík, pracovných postupov, interných predpisov v knihovníctve
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: V oblasti knihovníctva.
Perspektíva: Aktuálna
7
usmerňovanie špecializovaných knihovníckych, bibliografických a informačných činností
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie účinných opatrení na skvalitnenie a optimalizáciu knižničného systému
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia výskumu dejín knižnej kultúry
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia výskumu rukopisov, starých a vzácnych tlačí a vypracovanie metodiky ich odborného spracovania
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na výskume možností aplikácie nových technológií pri dokumentovaní a prezentácii kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie a rozvoj automatizovaných knižnično-informačných systémov
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zavádzanie nových technológií a postupov do knižničnej praxe
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
iniciovanie nových projektov, pracovných postupov a riešení odborných problémov knižnice
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
implementácia národných a medzinárodných štandardov v knižnično-informačnej oblasti
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odborné konzultácie v oblasti knihovníctva a v rámci riešenia problémov v danom odbore
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
participácia na organizovaní odborných knihovníckych, bibliografických a informačných podujatí a aktivít
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie a riadenie projektov v knihovníctve
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: V oblasti knihovníctva.
Perspektíva: Aktuálna
7
budovanie interdisciplinárnej spolupráce v rámci knižničných činností a v rámci riešenia problémov v danom odbore
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie metodických úloh v oblasti knihovníctva
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Vnútroknižničného, regionálneho, krajského, celoštátneho alebo medzinárodného dosahu.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?