Výskumno-metodický pracovník v knihovníctve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Výskumno-metodický pracovník v knihovníctve

Výskumno-metodický pracovník v knihovníctve realizuje základný alebo aplikovaný výskum v oblasti knižničnej a informačnej vedy, dejín knižnej kultúry, retrospektívnej bibliografie a v oblasti rukopisov, starých a vzácnych tlačí. Koordinuje knižničné činnosti a spracúva koncepčné a strategické materiály na inštitucionálnej, regionálnej alebo národnej úrovni. Usmerňuje odborné špecializované knihovnícke, bibliografické a informačné činnosti.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Metodik knižnice
Metodik odborných knihovníckych činností
Výskumný pracovník knižnice
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: 6 alebo viac rokov
ISCO-08 2622 - Špecialisti v knihovníctve a v podobných odboroch
SK ISCO-08 2622002 - Výskumno-metodický pracovník v knihovníctve
Divízia SK NACE Rev. 2 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
Príslušnosť k povolaniu Špecialista knihovníctva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 princípy digitalizácie dokumentov a knižných fondov
 • stupeň EKR 7 knihovnícke a informačné služby
 • stupeň EKR 7 zásady a postupy budovania, spracovania a katalogizácie informačných, knižných a archívnych fondov
  Špecifikácia:
  vrátane sprístupňovania tradičných a špeciálnych typov dokumentov
 • stupeň EKR 6 projektový manažment
  Špecifikácia:
  základy projektového manažmentu
 • stupeň EKR 6 práca so softvérom pri určitých odborných aplikáciách
 • stupeň EKR 4 autorské právo, priemyselná právna ochrana
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti knihovníctva
 • stupeň EKR 7 štátna informačná, kultúrna, vedná a technická politika
 • stupeň EKR 7 dokumenty, smernice a odporúčania medzinárodných knihovníckych organizácií
  Špecifikácia:
  IFLA, EBLIDA a pod.
 • stupeň EKR 7 informačné procesy knižnice, resp. informačného pracoviska/inštitúcie
 • stupeň EKR 7 princípy automatizácie knižnično-informačných činností
 • stupeň EKR 7 formy a metódy individuálnej a kolektívnej práce s používateľmi knižničných a informačných služieb
 • stupeň EKR 7 elektronické informačné zdroje a vyhľadávacie nástroje
  Špecifikácia:
  interné a externé - plnotextové databázy, licencované a voľne dostupné elektronické informačné zdroje a pod.
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy výskumnej činnosti
  Špecifikácia:
  v knihovníctve
 • stupeň EKR 7 dejiny knižnej kultúry, dejiny knižníc
 • stupeň EKR 7 zásady práce s rukopismi, starými a vzácnymi tlačami, historickými dokumentmi a historickými knižničnými fondmi
 • stupeň EKR 7 metódy analýzy štatistického vyhodnocovania

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie koncepčných a rozvojových materiálov, projektov a vývojových prác
  Špecifikácia:
  v oblasti knihovníctva
 • stupeň EKR 7 plánovanie a riadenie projektov
  Špecifikácia:
  v oblasti knihovníctva
 • stupeň EKR 7 usmerňovanie špecializovaných knihovníckych, bibliografických a informačných činností
 • stupeň EKR 7 riešenie metodických úloh v oblasti knihovníctva
  Špecifikácia:
  vnútroknižničného, regionálneho, krajského, celoštátneho alebo medzinárodného dosahu
 • stupeň EKR 7 navrhovanie účinných opatrení na skvalitnenie a optimalizáciu knižničného systému
 • stupeň EKR 7 spracovávanie metodík, pracovných postupov, interných predpisov
  Špecifikácia:
  v oblasti knihovníctva
 • stupeň EKR 7 plánovanie a rozvoj automatizovaných knižnično-informačných systémov
 • stupeň EKR 7 odborné konzultácie v oblasti knihovníctva a v rámci riešenia problémov v danom odbore
 • stupeň EKR 7 implementácia národných a medzinárodných štandardov v knižnično-informačnej oblasti
 • stupeň EKR 7 realizácia výskumu dejín knižnej kultúry
 • stupeň EKR 7 realizácia výskumu rukopisov, starých a vzácnych tlačí a vypracovanie metodiky ich odborného spracovania
 • stupeň EKR 7 tvorba a aplikácia metód a postupov výskumnej činnosti
  Špecifikácia:
  v oblasti knihovníctva
 • stupeň EKR 7 budovanie interdisciplinárnej spolupráce v rámci knižničných činností a v rámci riešenia problémov v danom odbore
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie