Dokumentátor zbierkových predmetov v múzeu, galérii

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Dokumentátor zbierkových predmetov v múzeu, galérii Dokumentátor zbierkových predmetov v múzeu, galérii vykonáva odbornú evidenciu a dokumentáciu zbierkových predmetov v správe múzea/galérie. Zabezpečuje vykonávanie evidenčných záznamov o nadobudnutí, uložení a pohybe zbierkových predmetov, ako aj dokumentáciu ďalších relevantných informácií súvisiacich s odbornou správou zbierkových predmetov v súlade s právnymi predpismi a internými riadiacimi aktami múzea/galérie. Podieľa sa na vytváraní a napĺňaní databáz, prípadne metodiky odbornej evidencie a dokumentácie zbierkových predmetov. Na tieto účely používa príslušné nástroje vrátane softvérov, aplikačných programov a ďalších prostriedkov určených na administráciu a evidenciu v procesoch odbornej správy zbierkových predmetov múzea/galérie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64308/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
EN Registrar
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2621
SK ISCO-08
2621005
ESCO
989
SK NACE Rev. 2
R91
CPA 2015
R91
Príslušnosť k povolaniu
2621005

Kompetencie

Matematická gramotnosť
5
Mediálna gramotnosť
5
Environmentálna gramotnosť
5
Občianske kompetencie
5
Technická gramotnosť
5
Zdravotná gramotnosť
5
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Digitálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
muzeológia
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Základy muzeológie.
Perspektíva: Aktuálna
6
vedné disciplíny participujúce na činnosti múzeí, resp. galérií
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Základné poznatky z relevantných vedných disciplín, ide najmä o historické vedy, základy z dejín a teórie umenia, základy archeológie, základy etnológie, základy botaniky, základy zoológie, základy mineralógie, základy paleontológie, resp. základy petrografie.
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
teoretické zásady odbornej správy zbierkových predmetov
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Zásady odbornej evidencie zbierkových predmetov.
Perspektíva: Aktuálna
6
poslanie a ciele múzea, resp. galérie
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
muzeografia
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Základy muzeografie.
Perspektíva: Aktuálna
6
terminológia pre oblasť základných odborných múzejných činností
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby aplikácie digitálnych technológií pri odbornej správe zbierok artefaktov kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Spôsoby aplikácie digitálnych technológií pri odbornej evidencii zbierok artefaktov kultúrneho dedičstva.
Perspektíva: Budúca
6
postupy a metódy odbornej evidencie múzejných/galerijných zbierkových predmetov
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová (17) ?
Špecifikácia: Softvér na odbornú evidenciu zbierkových predmetov.
Perspektíva: Aktuálna
6
logistika
Príznak: Sektorová (16) ?
Špecifikácia: Logistické postupy pri zabezpečení prepravy zbierkových predmetov.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch v súvislosti so zbierkovými predmetmi v správe múzea, resp. galérie
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhľadávanie, spracovávanie a aplikácia nových informácií v oblasti múzejníctva a galerijníctva
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Budúca
6
nastavovanie metodiky odbornej starostlivosti o zbierku múzea, resp. galérie
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Participácia na vytváraní metodiky odbornej evidencie a dokumentácie zbierkových predmetov, poskytovanie relevantných podnetov.
Perspektíva: Aktuálna
6
vytváranie centrálnych databáz zbierkových predmetov
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Podieľanie sa na tvorbe a napĺňaní databáz zbierkových predmetov.
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie softvérového programu na odbornú evidenciu zbierkových predmetov
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie evidenčných záznamov o pohybe a odbornom ošetrení zbierkových predmetov
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie digitálnych technológií v rámci odbornej evidencie zbierok artefaktov kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová (19) ?
Perspektíva: Budúca
6
spolupráca pri zabezpečení logistiky, prepravy a ochrany predmetov kultúrnej hodnoty a zbierkových predmetov
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Organizácia spolupráce so zodpovednými subjektami a odborníkmi, vrátane prepravcov, poisťovateľov, reštaurátorov, pri zabezpečovaní logistiky, prepravy a ochrany zbierkových predmetov.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?