Dokumentátor zbierkových predmetov v múzeu, galérii

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Dokumentátor zbierkových predmetov v múzeu, galérii

Dokumentátor zbierkových predmetov v múzeu, galérii vykonáva odbornú evidenciu zbierkových predmetov v správe múzea, galérie. Zabezpečuje vykonávanie ostatných evidenčných záznamov o pohybe a odbornom ošetrení zbierkových predmetov v súlade s právnymi predpismi. Podieľa sa na vytváraní centrálnych databáz a metodiky odbornej evidencie a dokumentácie zbierkových predmetov.

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 2621 - Archivári, kurátori a pamiatkari
SK ISCO-08 2621005 - Dokumentátor zbierkových predmetov v múzeu, galérii
Divízia SK NACE Rev. 2 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
Príslušnosť k povolaniu Špecialista kultúrneho dedičstva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 muzeológia
  Špecifikácia:
  základy muzeológie
 • stupeň EKR 6 muzeografia
  Špecifikácia:
  základy muzeografie
 • stupeň EKR 6 právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
 • stupeň EKR 6 teoretické zásady odbornej správy zbierkových predmetov
  Špecifikácia:
  zásady odbornej evidencie zbierkových predmetov
 • stupeň EKR 6 terminológia pre oblasť základných odborných múzejných činností
 • stupeň EKR 6 vedné disciplíny participujúce na činnosti múzeí, resp. galérií
  Špecifikácia:
  Ide najmä o historické vedy, základy z dejín a teórie umenia, základy archeológie, základy etnológie, základy botaniky, základy zoológie, základy mineralógie, základy paleontológie, resp. základy petrografie
 • stupeň EKR 6 práca so softvérom pri určitých odborných aplikáciách
  Špecifikácia:
  softvér na odbornú evidenciu zbierkových predmetov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 ovládanie softvérového programu na odbornú evidenciu zbierkových predmetov
 • stupeň EKR 6 nastavovanie metodiky odbornej starostlivosti o zbierku múzea, resp. galérie
  Špecifikácia:
  participácia na vytváraní metodiky odbornej starostlivosti o zbierku múzea, resp. galérie
 • stupeň EKR 6 vytváranie centrálnych databáz zbierkových predmetov
 • stupeň EKR 6 vykonávanie evidenčných záznamov o pohybe a odbornom ošetrení zbierkových predmetov
 • stupeň EKR 6 orientácia v právnych predpisoch v súvislosti so zbierkovými predmetmi v správe múzea, resp. galérie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie