Kurátor  

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Kurátor  

Kurátor odborne buduje a spravuje špecifickú zbierku múzea alebo galérie. Zodpovedá za koncepciu budovania zbierky (akvizičná politika), metodiku jej odbornej správy, ako aj za vedecké spracovanie a sprístupňovanie zbierky formou výstavných, edičných a iných prezentačných projektov.

Sektorová rada Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
Alternatívne názvy Kurátor – archeológ
Kurátor – botanik
Kurátor – etnológ
Kurátor – historik
Kurátor – mineralóg
Kurátor – paleontológ
Kurátor – zoológ
Kurátor v galérii
Kurátor v múzeu
Kurátor zbierky
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 2621 - Archivári, kurátori a pamiatkari
SK ISCO-08 2621003 - Kurátor
Divízia SK NACE Rev. 2 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
Príslušnosť k povolaniu Špecialista kultúrneho dedičstva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 teoretická muzeológia
 • stupeň EKR 7 súčasné trendy vo výtvarnom umení
  Špecifikácia:
  najnovšie trendy a poznatky v odbore
 • stupeň EKR 7 dejiny múzejníctva a galérijníctva
 • stupeň EKR 7 vedné disciplíny participujúce na činnosti múzeí, resp. galérií
  Špecifikácia:
  najmä historické vedy, základy z dejín a teórie umenia, základy archeológie, základy etnológie, základy botaniky, základy zoológie, základy mineralógie, základy paleontológie, resp. základy petrografie
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
 • stupeň EKR 7 metódy a princípy ochrany kultúrneho dedičstva
 • stupeň EKR 7 teoretické zásady odbornej správy zbierkových predmetov
 • stupeň EKR 7 poslanie a ciele múzea, resp. galérie
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy budovania múzejných, resp. galerijných zbierok
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy odbornej správy múzejných/galerijných zbierok

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 budovanie, výskum, odborné spracovanie a interpretácia zbierok múzea, resp. galérie
 • stupeň EKR 7 vyhľadávanie, spracovanie a aplikácia nových informácií v oblasti múzejníctva a galerijníctva
 • stupeň EKR 7 iniciovanie nových projektov, pracovných postupov a riešení odborných problémov múzea, resp. galérie
 • stupeň EKR 7 kreovanie výstavnej, edičnej a programovej dramaturgie múzea, resp. galérie autorskou prípravou výstavných, edičných a iných odborných výstupov múzea, resp. galérie
 • stupeň EKR 7 nastavovanie metodiky odbornej starostlivosti o zbierku múzea, resp. galérie
 • stupeň EKR 7 budovanie interdisciplinárnej spolupráce v rámci múzejných, resp. galerijných činností a v rámci riešenia problémov v danom odbore
 • stupeň EKR 7 odborné konzultácie v oblasti múzejných, resp. galerijných činností a v rámci riešenia problémov v danom odbore
 • stupeň EKR 7 formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie