Logistik skladu autoservisu

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Logistik skladu autoservisu zabezpečuje obstarávanie, evidenciu, skladovanie a výdaj tovaru zo skladu.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy
Predajca náhradných dielov a príslušenstva
Skladník autoservisu
Technik skladu autoservisu
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
4321 - Pracovníci v sklade
SK ISCO-08
4321002 - Logistik skladu autoservisu
Divízia SK NACE Rev. 2
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Príslušnosť k povolaniu
Skladník

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
vyjednávanie
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
informačná gramotnosť
E
kultivovaný písomný prejav
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
manuálna zručnosť
E
matematická gramotnosť
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy preberania tovaru
Špecifikácia:
Pozná druhy písomností - faktúry a dodacie listy. Používa počítač na evidenciu tovaru. Ovláda vysoko a nízkozdvižné vozíky pri manipulácii s náhradnými dielmi.
4
inventarizácia
Špecifikácia:
Ovláda príslušné predpisy a interné normy na inventarizáciu skladových zásob.
4
postupy skladovania a ochrany tovaru
Špecifikácia:
Ovláda spôsoby uloženia autodielov. Má oprávnenie používať vysokozdvižné vozíky a dodávkové automobily do 3,5 tony.
4
postupy prijímania zákaziek
Špecifikácia:
Ovláda komunikačné schopnosti, pracuje s počítačom a využíva špecializovaný softvér.
4
obchodné vzťahy
Špecifikácia:
Ovláda komunikačné techniky. Primerane pristupuje k požiadavkám zákazníkov.
4
softvéry pre odborné aplikácie
Špecifikácia:
Vie vyhľadávať náhradné diely podľa požiadaviek servisu a zákazníkov. Používa špecializovaný softvér.
4
ekonomika podnikateľského subjektu
Špecifikácia:
Ovláda základy ekonomiky potrebné na fungovanie prevádzky. Pripravuje podklady na ekonomické štatistiky podľa pokynov učtárne a nadriadených.
4
účtovné doklady a ich evidencia
Špecifikácia:
Pozná základné typy dokladov súvisiacich s evidenciou pohybu tovaru v sklade. Eviduje a zakladá účtovné doklady súvisiace s náhradnými dielmi.
4
jednotlivé časti motorových vozidiel
Špecifikácia:
Pozná konštrukciu automobilu s dôrazom na skupiny náhradných dielov.
4
spôsoby nakladania s odpadmi
Špecifikácia:
Ovláda problematiku odpadového hospodárstva v automobilovom servise v súlade s platnými predpismi.
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
Špecifikácia:
Ovláda príslušné predpisy a zákony BOZP a PO.
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Špecifikácia:
Komunikuje s dodávateľmi a zákazníkmi elektronicky alebo telefonicky na primeranej úrovni a aplikuje pritom základy obchodných zručností. Vytvára cenové ponuky.
4
práca s tabuľkovým procesorom
Špecifikácia:
Používa základné funkcie tabuľkového procesoru, ako filtre, formátovanie a jednoduché funkcie.
4
právne predpisy a základné pojmy pre oblasť životného prostredia
4
skladové hospodárstvo
Špecifikácia:
Orientuje sa v problematike logistiky náhradných dielov.
4
metódy optimalizácie skladových zásob
4
spôsoby balenia tovaru
Špecifikácia:
Ovláda tovaroznalectvo a pozná druhy obalov.
3

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dohliadanie na bezpečnú manipuláciu a skladovanie ekologicky nebezpečných látok znečisťujúcich vodu a pôdu
Špecifikácia:
Skladuje tovar v súlade s požiadavkami na BOZP a životného prostredia.
4
evidencia skladového tovaru, vrátane evidencie pohybu zásob a spracovania prehľadu o zásobách
Špecifikácia:
Používa špecializovaný softvér na evidenciu pohybu náhradných dielov v elektronickej podobe.
4
inventarizácia zásob tovaru a materiálu v sklade
Špecifikácia:
Fyzicky vykonáva inventúru v sklade náhradných dielov.
4
prijímanie objednávok od zákazníkov na tovar, ktorý nemôže predajňa ihneď poskytnúť
Špecifikácia:
Je pripravený prijímať objednávky a zabezpečovať ich neskoršie vybavenie.
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie a externými organizáciami
Špecifikácia:
Spolupracuje pri logistickom procese pohybu náhradných dielov.
4
ukladanie a skladovanie tovaru
Špecifikácia:
Vykonáva vybalenie tovaru a zakladanie náhradných dielov.
4
vybavovanie dodávok tovaru pre zákazníkov zo skladu, zabezpečovanie dopravy a dohodnutie termínov dodávky
Špecifikácia:
V prípade potreby zabezpečuje dodávky náhradných dielov a prepravu.
4
vyplňovanie predajnej dokumentácie, napr. záručných listov, paragónov a príprava určených dokumentov v obchode
Špecifikácia:
Vypĺňa záručné listy a inú súvisiacu dokumentáciu s predajom náhradných dielov.
4
analýza, vyhodnotenie a optimalizácia skladových zásob
4
plánovanie druhu a množstva objednávaného tovaru a materiálu do skladu na základe predpokladaného odbytu
Špecifikácia:
Na základe obratu náhradných dielov, dodacích lehôt a cien definuje (ručne, alebo za pomoci počítača) minimálny a maximálny počet kusov, ktorý bude tvoriť skladové zásoby.
4
selekcia náhradných dielov z dostupných elektronických katalógov
4
príjem a výdaj náhradných dielov motorových vozidiel
Špecifikácia:
Základné postupy skladového hospodárstva.
4
samostatný predaj tovaru zákazníkom priamo v prevádzkovej predajni, ale aj predaj na základe prijatých objednávok od zákazníkov, vrátane objednávok zo zahraničia
Špecifikácia:
Vrátane objednávok zo zahraničia.
4
vypracovávanie cenových ponúk
Špecifikácia:
Na ponúkaný tovar a služby.
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)