Manažér predaja motorových vozidiel (vedúci predaja)

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Manažér predaja motorových vozidiel (vedúci predaja) riadi činnosť predajcov nových a jazdených osobných, úžitkových alebo nákladných vozidiel, motocyklov a príslušenstva. Organizuje systém predaja vozidiel, zabezpečuje plánovanie, plnenie a vyhodnotenie plánu výkonov a aktivít autoservisu. Komunikuje s importérmi vozidiel, navrhuje opatrenia na zlepšenie výkonu, navrhuje marketingovú stratégiu.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy
Vedúci predaja áut
Vedúci predaja motorových vozidiel
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
viac...
ISCO-08
2433 - Špecialisti v oblasti predaja (okrem informačných a komunikačných technológií)
SK ISCO-08
2433004 - Špecialista predaja motorových vozidiel
Divízia SK NACE Rev. 2
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista predaja

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
motivovanie ľudí
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
vedenie ľudí
V
vyjednávanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
matematická gramotnosť
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
technická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
jednotlivé časti motorových vozidiel
4
metódy ošetrovania a údržby motorových vozidiel
4
psychológia predaja
Špecifikácia:
Vrátane základov psychológie.
4
predvádzacie techniky
Špecifikácia:
Predvádzacia jazda, prezentovanie vozidla.
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
4
tovaroznalectvo motorových vozidiel
4
akvizícia
Špecifikácia:
Úloha akvizície v obchode a jej plánovanie, príprava, realizácia a vyhodnotenie.
4
majetok podnikateľského subjektu
Špecifikácia:
Investície, zásoby, ceniny, pohľadávky. Inventarizácia. Odpisy.
4
manažment
4
metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
4
manažment kvality
4
metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné pozície
4
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
4
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
4
reklamné kampane
Špecifikácia:
Vrátane výstav.
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti verejných zákaziek a hospodárskej súťaže
Špecifikácia:
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vrátane EÚ.
4
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
4
zásady správneho telefonovania
Špecifikácia:
Telefonovanie za účelom dohodnutia termínu obchodného stretnutia, zistenia a doplnenia informácií.
4
druhy produktov pri predaji motorových vozidiel
Špecifikácia:
Štruktúra a obsah ponuky - údaje o vozidle, voliteľnom príslušenstve, zákazníkovi, cene, dodacích podmienkach vrátane financovania a poistenia.
4
systém CRM
Špecifikácia:
Customer Relationship Management - riadenie vzťahov so zákazníkmi.
4
systém predaja motorových vozidiel
Špecifikácia:
Vrátane systému predaja jazdených motorových vozidiel a príslušnej legislatívy.
4
štandardy pri predaji motorových vozidiel
4
prevádzka predaja vozidiel
Špecifikácia:
Plánovanie v prevádzke predaja vozidiel.
4
spôsoby a metódy komunikácie
Špecifikácia:
Štruktúra, ciele a zásady obchodného rozhovoru.
4
právne predpisy v prevádzke obchodu s motorovými vozidlami
4
právne predpisy v prevádzke servisu motorových vozidiel
4
cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
4
systémy odmeňovania
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
účtovné doklady a ich evidencia
Špecifikácia:
Faktúra, dodací list, príjmový doklad a pod.
3
právne predpisy v oblasti cestného zákona
Špecifikácia:
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
3
emisie a ich dopad na životné prostredie
3
pracovné prostredie a pracovné podmienky
3
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
Špecifikácia:
Vrátane postupov poisťovania a uzatvárania poistných zmlúv.
3
systém riadenia BOZP a PO v organizácii
3
trh, jeho subjekty a ich správanie
3
postupy prieskumu trhu
3
ekonomika podnikateľského subjektu
3
ekonomické ukazovatele
3
technická dokumentácia v oblasti predaja/servisu motorových vozidiel
3
etika obchodu a poradenstva
3
marketing a reklama v oblasti obchodu a služieb
Špecifikácia:
Vrátane marketingovej komunikácie.
3
obchodné právo
3
spôsoby financovania pri kúpe vozidiel - úver, leasing, operatívny leasing
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
plánovanie a príprava personálnej stratégie predaja vozidiel
4
realizácia výberových konaní pre dodávateľov
4
preberanie, skladovanie, ošetrovanie tovaru a manipulácia s tovarom v prevádzke
4
cenotvorba v službách
4
motivácia a hodnotenie zamestnancov
4
spracovanie kalkulácie a prezentácia ceny zákazníkovi
4
riadenie predaja tovaru zákazníkom v prevádzkovej predajni a na základe prijatých objednávok od zákazníkov, vrátane objednávok zo zahraničia
4
analýza predajných a finančných ukazovateľov
4
zabezpečovanie a poskytovanie doplnkových služieb spojených s predajom a odberom tovarov zákazníkovi
Špecifikácia:
Financovanie, poistenie, prihlasovanie a voliteľné príslušenstvo motorových vozidiel.
4
koordinácia riadenia kvality pri predaji vozidiel
4
aktívny predaj produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, informovanie o ponuke produktov a služieb
4
navrhovanie obchodno-technických opatrení na zvyšovanie efektívnosti predaja, navrhovanie trhových akcií a predajných výstav
4
poskytovanie odborných rád a informácií zákazníkom týkajúcich sa predávaného sortimentu, vrátane doplnkového sortimentu
Špecifikácia:
Vrátane poskytovania podrobných informácií zákazníkom o ponúkaných službách a ich cenách.
4
komunikácia a koordinácia vzťahov so zákazníkmi, poisťovňou, dodávateľmi spotrebného materiálu
4
prijatie zákazky (objednávky) od zákazníka
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
spracovávanie plánov a metód rozvoja obchodnej siete, organizácia predaja a rozširovanie poskytovaných služieb
4
meranie výkonnosti pracovníkov
Špecifikácia:
Vrátane vyvodzovania opatrení na základe zistených skutočností.
4
vybavovanie sťažností a reklamácií zákazníkov
4
vyplňovanie predajnej dokumentácie, napr. záručných listov, paragónov a príprava určených dokumentov v obchode
4
zabezpečovanie propagačných akcií a akcií na podporu predaja
4
aplikácia praktík uzatvárania obchodu
4
vybavovanie operatívnych záležitostí a problémov v prevádzke pri predaji vozidiel
4
plánovanie druhu a množstva tovarov pre predajňu podľa predpokladaného odbytu
Špecifikácia:
Sledovanie povinnej skladby skladových a predvádzacích motorových vozidiel podľa motorizácie, výbavy.
4
analýza potreby kúpy a úžitku pre zákazníka
4
zostavovanie podkladov pre účtovanie, kalkulácie a tvorbu cien pri predaji vozidiel
4
príprava finančného plánu predaja vozidiel
4
preberanie vozidiel od zákazníkov a odovzdávanie vozidiel zákazníkom
3
tvorba a spracovanie obchodných, marketingových koncepcií a prognóz
3
koordinácia činností pracovníkov predaja motorových vozidiel
3
uzatváranie kúpnych, leasingových a poistných zmlúv
4
kontrola ukazovateľov spokojnosti zákazníkov a prijímanie nápravných opatrení
4
tvorba a optimalizácia systému odmeňovania
4
kontrola stavu a evidencie predvádzacích, skladových a vystavených vozidiel
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C+E podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov